Кариери
 
Министерство на икономиката и индустрията обявява конкурс за незаети длъжности в дирекция "Техническа хармонизация"

Дирекция: Техническа хармонизация

Дати за подаване на документи: 28.06.2022 - 07.07.2022

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ

"Главен експерт" и "Младши експерт" в отдел "Техническа хармонизация-химикали, лекарства, медицински изделия, козметика" и

"Главен експерт" и "Младши експерт" в отдел "Право на установяване и услуги", дирекция "Техническа хармонизация"

съгласно Заповед № РД-16-479/24.06.2022 г. на министъра на икономиката и индустрията

 

1. За длъжността "Главен експерт" в отдел "Техническа хармонизация-химикали, лекарства, медицински изделия, козметика" основните задължения са: Дейности свързани с разработването на анализи, информации, позиции, рамкови позиции и указания от компетенциите на отдела, които се изготвят и представят във връзка с участието на България в работата на институциите и органите на ЕС. Участва в провеждането на консултации с браншови организации, НПО,  производители, вносители, търговци и др. заинтересовани страни в процеса на подготовка на национални позиции по развитието на европейското законодателство. Участва в заседания на работни групи и комитети към ЕК и Съвета на ЕС съобразно компетенциите на отдела.

Минимални и допълнителни изисквания за съответната длъжност "главен експерт":

1.1. Минимални изисквания за длъжността:

 • Висше образование: образователно-квалификационна степен "бакалавър";
 • Професионален опит: 4 години в съответната професионална област или придобит III младши ранг;
 • Професионална област – Социални, стопански и правни науки, Природни науки, математика и информатика, Технически науки, Аграрни науки и ветеринарна медицина, Здравеопазване и спорт, Сигурност и отбрана (съгласно ПМС №125 от 24 юни 2002 г.).

1.2. Допълнителни и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Познаване на структурата на институциите и законодателството на ЕС, познаване на основните принципи на законодателството на ЕС и на необходимите нормативни актове;
 • Компютърни умения: MS Office, Правно-информационни системи, Internet;
 • Добро ниво на владеене на английски език.

1.3. Минимален размер на основна заплата за длъжността: 770 лв. (за първа степен)

 

2. За длъжността "Младши експерт" в отдел "Техническа хармонизация-химикали, лекарства, медицински изделия, козметика" основните задължения са: Дейности свързани със събиране на  информация, оформяне и систематизиране на  досиета в рамките на компетенциите на отдела, във връзка с подготовката на позиции и указания, които се представят при участието на България в работата на институциите и органите на ЕС. Участва в разработването на проекти на нормативни актове, въвеждащи европейското законодателство. Участва в заседания на работни групи и комитети към ЕК и Съвета на ЕС съобразно компетенциите на отдела.

Минимални и допълнителни изисквания за съответната длъжност "младши експерт":

2.1. Минимални изисквания за длъжността:

 • Висше образование: образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър";
 • Професионален опит: не се изисква или придобит V младши ранг;
 • Професионална област – Социални, стопански и правни науки, Природни науки, математика и информатика, Технически науки, Аграрни науки и ветеринарна медицина, Здравеопазване и спорт, Сигурност и отбрана (съгласно ПМС №125 от 24 юни 2002 г.).

2.2. Допълнителни и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Познаване на структурата на институциите и законодателството на ЕС и на необходимите нормативни актове;
 • Компютърни умения: MS Office, Правно-информационни системи, Internet;
 • Ползване на английски език.

2.3. Минимален размер на основна заплата за длъжността: 710 лв. (за първа степен)

 

3. За длъжността "Главен експерт" в отдел "Право на установяване и услуги" основните задължения са: Дейности свързани с участие в дейността на Работна група 3 "Право на установяване и свободно предоставяне на услуги" към Съвета по европейски въпроси за изпълнение на задълженията, произтичащи от членството на България в ЕС в съответствие с ПМС № 85 от 17 април 2007 г. Участва в дейности, свързани с функциониране на Информационната система за вътрешния пазар и Единното звено за контакт по Директива 2006/123/ЕО за услугите на вътрешния пазар. Изготвя становища, експертни оценки, обработва и систематизира информация, включително при подготовката и изпълнението на програмния и ориентиран към резултатите бюджет на министерството.

Минимални и допълнителни изисквания за съответната длъжност "главен експерт":

3.1. Минимални изисквания за длъжността:

 • Висше образование: образователно-квалификационна степен "бакалавър";
 • Професионален опит: 4 години в области на дейност свързани с право, икономика, туризъм, администрация и управление, филология, политически науки, обществени комуникации и информационни науки или придобит III младши ранг;
 • Професионална област – Социални, стопански и правни науки, Природни науки, математика и информатика, Технически науки, Хуманитарни науки (съгласно ПМС №125 от 24 юни 2002 г.).

3.2. Допълнителни и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Познаване на структурата и принципите на работа на националните институции и институциите на ЕС, познаване на основните принципи на националното законодателство и законодателството на ЕС, познаване на необходимите нормативни актове в областта на правото на установяване и свободното предоставяне на услуги;
 • Компютърни умения: MS Office, Правно-информационни системи, Internet;
 • Много добро владеене на владеене на английски език.

3.3. Минимален размер на основна заплата за длъжността: 770 лв. (за първа степен)

4. За длъжността "Младши експерт" в отдел "Право на установяване и услуги" основните задължения са: Дейности свързани с подготовката на анализи, информации, становища, позиции и указания, свързани с участието на България в работата на институциите на ЕС, в рамките на компетенциите на отдела. Анализира задълженията, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз по въпроси свързани с правото на установяване и свободното предоставяне на услуги и подготвя материали, документи, становища, информации. Участва в изготвянето на таблици за съответствие на нормативни актове, въвеждащи европейско законодателство в областта на правото на установяване и свободното предоставяне на услуги.

Минимални и допълнителни изисквания за съответната длъжност "младши експерт":

4.1. Минимални изисквания за длъжността:

 • Висше образование: образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър";
 • Професионален опит: не се изисква или придобит V младши ранг;
 • Професионална област – Социални, стопански и правни науки, Природни науки, математика и информатика (съгласно ПМС №125 от 24 юни 2002 г.).

4.2. Допълнителни и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Познаване на структурата на администрацията и институциите на ЕС, познаване на основните принципи на националното законодателство, познаване на необходимите нормативни актове;
 • Компютърни умения: MS Office, Правно-информационни системи, Internet;
 • Много добро владеене на английски език.

4.3. Минимален размер на основна заплата за длъжността: 710 лв. (за първа степен)

5. Начин за провеждане на четирите конкурса:

 • Тест;
 • Интервю.

6. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл);
 • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
 • копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен (диплома), допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);

7. Място за подаване на необходимите документи: в деловодството на Министерството на икономиката и индустрията в сградата на ул. "Славянска" № 8. Документите се приемат всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 17.00ч. от служител на дирекция "Човешки ресурси и организационно развитие". По електронен път на адрес e-docs@mi.government.bg като в този случай заявлението за участие в конкурсa и декларацията чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

8. Срок за подаване на необходимите документи: 10 дни от публикуване на обявата.

Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло във фоайето на сградата на Министерство на икономиката и индустрията  на ул. "Славянска" № 8, гр. София, както и на Интернет страницата на Министерството на икономиката и индустрията: www.mi.government.bg

Съгласно чл. 17, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, подаването на документи за кандидатстване в обявения конкурс се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

 
 
отпечатай тази страница
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg