Кариери
 
Министерство на икономиката и индустрията обявява конкурс за незаети длъжности в дирекция "Външноикономическо сътрудничество"

Дирекция: Външноикономическо сътрудничество

Дати за подаване на документи: 28.06.2022 - 07.07.2022

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ

"Държавен експерт" в отдел "Азия, Африка, Америка и Австралия",

"Главен експерт" в отдел "Европа" и "Младши експерт" в отдел "Руска федерация, страни от ОНД и Грузия", дирекция "Външноиконоомическо сътрудничество"

съгласно Заповед № РД-16-481/24.06.2022 г. на министъра на икономиката и индустрията

 

1. За длъжността "държавен експерт" в отдел "Азия, Африка, Америка и Австралия" основните задължения са: Дейности свързани с практическото реализиране на политиката на Министерство на икономиката и индустрията в областта на двустранните търговско-икономически отношения със страните от компетенциите на отдел "Азия, Африка, Америка и Австралия", посредством конкретизиране и практическо осъществяване на общите цели и задачи, насърчаване на българския износ, привличане на чуждестранни инвестиции, изготвяне на анализи и информационни разработки за нуждите на министерството на оперативно ниво. Координира подготовката и провеждането на преговори по споразумения за икономическо сътрудничество и оказва съдействие при подготовката и воденето на преговори по споразумения за взаимна защита и насърчаване на инвестициите; дава становища по проекти на спогодби, разработвани от други ведомства.

Минимални и допълнителни изисквания за съответната длъжност "държавен експерт":

1.1. Минимални изисквания за длъжността:

 • Висше образование: образователно-квалификационна степен "магистър";
 • Професионална област –хуманитарни науки или социални, стопански и правни науки;
 • Професионален опит: 5 години в съответната професионална област или придобит II младши ранг;

1.2. Допълнителни и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Дигитална компетентност, информационна сигурност;
 • Владеене/ползване на чужд език.

1.3. Минимален размер на основна заплата за длъжността: 800 лв. (за първа степен)

2. За длъжността "Главен експерт" в отдел "Европа" основните задължения са: Дейности свързани със създаване на предпоставки за облекчаване интернационализацията на бизнеса, разширяване на търговските контакти и насърчаване на икономическото сътрудничество чрез организиране и провеждане на посещения на държавно ниво в страната и чужбина, вкл. с придружаващи бизнес делегации и провеждане на двустранни бизнес форуми. Изготвя професионални експертни анализи, оценки и становища, участва при разработването на проекти на нормативни актове, информационни разработки за нуждите на министерството на оперативно ниво.

Минимални и допълнителни изисквания за съответната длъжност "главен експерт":

2.1. Минимални изисквания за длъжността:

 • Висше образование: образователно-квалификационна степен "бакалавър";
 • Професионален опит: 4 години в областта на икономиката или придобит III младши ранг;
 • Професионална област – хуманитарни науки или социални, стопански и правни науки;

2.2. Допълнителни и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Дигитална компетентност, информационна сигурност;
 • Владеене/ползване на чужд език.

2.3. Минимален размер на основна заплата за длъжността: 770 лв. (за първа степен)

3. За длъжността "Младши експерт" в отдел "Руска федерация, страни от ОНД и Грузия" основните задължения са: Дейности свързани с участие в провеждането на държавната политиката в областта на двустранните икономическите отношения със страните от компетенциите на отдел "Руска федерация, страни от ОНД и Грузия", посредством анализиране и подготовка на българската позиция в областта на външната търговия и привличането на инвестиции. Разработва експертни анализи и предложения, координира и участва в провеждането на инициативи за представяне на икономическите възможности и експортния потенциал на Република България.

Минимални и допълнителни изисквания за съответната длъжност "младши експерт":

3.1. Минимални изисквания за длъжността:

 • Висше образование: образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър";
 • Професионален опит: не се изисква или придобит V младши ранг;
 • Професионална област – хуманитарни науки или социални, стопански и правни науки;

3.2. Допълнителни и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Дигитална компетентност, информационна сигурност;
 • Владеене/ползване на руски и/или английски език.

3.3. Минимален размер на основна заплата за длъжността: 710 лв. (за първа степен)

4. Начин за провеждане на конкурсните процедури:

 • Тест;
 • Интервю.

5. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл);
 • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
 • копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен (диплома), допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);

6. Място за подаване на необходимите документи: в деловодството на Министерството на икономиката и индустрията в сградата на ул. "Славянска" № 8. Документите се приемат всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 17.00ч. от служител на дирекция "Човешки ресурси и организационно развитие". По електронен път на адрес e-docs@mi.government.bg като в този случай заявлението за участие в конкурсa и декларацията чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

7. Срок за подаване на необходимите документи: 10 дни от публикуване на обявата.

Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло във фоайето на сградата на Министерство на икономиката и индустрията  на ул. "Славянска" № 8, гр. София, както и на Интернет страницата на Министерството на икономиката и индустрията: www.mi.government.bg

Съгласно чл. 17, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, подаването на документи за кандидатстване в обявения конкурс се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

 
 
отпечатай тази страница
 
Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg