Кариери
 
Министерство на икономиката и индустрията обявява процедура за назначаване на държавен служител по реда и при условията на чл. 81а от ЗДСл на длъжност „главен юрисконсулт“ в отдел „Нормативни актове“, дирекция „Правна“

Дирекция: Правна

Дати за подаване на документи: 31.08.2022 - 12.09.2022

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА

за назначаване на държавен служител по реда и при условията на чл. 81а от Закона за държавния служител на длъжност "главен юрисконсулт" в отдел "Нормативни актове", дирекция "Правна"

1. Основните задължения за длъжността "главен юрисконсулт" в отдел "Нормативни актове", дирекция "Правна" са:

Изработва проекти на нормативни актове от компетентността на министъра; дава правни становища по проекти на нормативни и административни актове, изпратени за съгласуване; изготвя проекти на постановления, разпореждания, решения и протоколни решения на Министерския съвет, свързани с дейността на министерството; изготвя становища по проекти на международни договори, споразумения и меморандуми; изготвя становища и предложения във връзка с решаването на правни проблеми, свързани с лицензионната и регистрационната дейност от отрасловата компетентност на министерството; изготвя становища по законосъобразността на наказателните постановления за административни нарушения, установени от оправомощени длъжностни лица от дирекция "Международно контролирана търговия и сигурност", издадени по прилаганите от дирекцията закони и подзаконови нормативни актове; изготвя становища или участва в разработването на становища по законопроекти по искане на парламентарни комисии; осъществява процесуалното представителство на министъра и на министерството пред съдилища и други юрисдикции.

Длъжностна характеристика

1.1. Минимални изисквания за длъжността "главен юрисконсулт" (длъжностно ниво според КДА: експертно ниво 1Б)  :

 • Висше образование: образователно - квалификационна степен "магистър";
 • Професионален опит: 4 години;
 • Минимален ранг: II младши ранг;

1.2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика, които са предимство за кандидатите:

 • Професионална област – социални, стопански и правни науки;
 • Професионално направление – Право;
 • Придобита юридическа правоспособност;
 • Дигитална компетентност.

1.3. Кандидатите да са назначени по служебно правоотношение в администрация, различна от Министерството на икономиката и индустрията и по отношение на тях да е изтекъл едногодишният срок на изпитване определен по реда на чл. 12 от ЗДСл.

2. Минимален размер на основна заплата за длъжността:  800 лв. (за първа степен)

3. Брой места, които са обявени за подбор – 1 бр.

4. Определям начин на провеждане на подбора:

 • оценка на представените документи;
 • събеседване.

5. При наличие на повече от един кандидат отговарящ на изискванията за заемане на обявената длъжност, определям критерии за извършване на подбора:

5.1. степента, на която кандидатът отговаря на минималните и специфични изисквания за изпълнение на длъжността според изискуемите и подадени документи;

5 – напълно отговаря на изискванията за длъжността;

4 – напълно отговаря на минималните изисквания за длъжността и в голяма степен на специфичните;

3 – напълно отговаря на минималните изисквания за длъжността и в средна степен на специфичните;

2 – напълно отговоря на минималните изисквания за длъжността, но в малка степен на специфичните;

1 – не отговаря на изискванията за длъжността.

5.2. степента, на която кандидатът отговаря на изискванията за ниво на компетентност по различните компетентности, съгласно длъжностната характеристика и предвид представените документи и извършеното събеседване;

5 – напълно отговаря на изискванията за ниво на компетентност;

4 – в голяма степен отговаря на изискванията за ниво на компетентност;

3 – в средна степен отговаря на изискванията за ниво на компетентност;

2 – в малка степен отговаря на изискванията за ниво на компетентност;

1      – не отговаря на изискванията за минимално ниво на компетентност.

5.3. степента, на която кандидатът отговаря на допълнителните изисквания за изпълнение на длъжността, съгласно длъжностната характеристика;

5 – напълно отговаря на допълнителните изискванията за длъжността;

4 – в голяма степен отговаря на допълнителните изискванията за длъжността;

3 – в средна степен отговаря на допълнителните изискванията за длъжността;

2 – в малка степен отговаря на допълнителните изискванията за длъжността;

1 – не отговаря на допълнителните изискванията за длъжността.

Минималната степен, на която кандидатът отговаря: 5 – напълно отговаря на изискванията за изпълнение на длъжността, за ниво на компетентност и на допълнителните изискванията за длъжността, съгласно изискванията на длъжностната характеристика, като предимство ще има кандидатът с богат опит в подготовката на нормативни актове.

6. Необходими документи за кандидатстване:

 • заявление до министъра на икономиката и индустрията за участие в подбора (свободен текст, с посочен телефон, е-mail и пощенски адрес за кореспонденция);
 • професионална автобиография;
 • копия от официални документи за придобита образователно-квалификационна степен "магистър" (За лицата, завършили висше образование след 1 януари 2012 г. в български висши училища в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата.);
 • копие от документи, удостоверяващи налично служебно правоотношение, придобит ранг на държавен служител и професионален опит, изтекъл едногодишен срок на изпитване, заемане на длъжност при пълно работно времe;
 • копие на формуляр за годишна оценка от последното оценяване в същата администрация, само в случаите, когато кандидатът е назначен по заместване на основание чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния служител;
 • копие от други документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, длъжностни характеристики;

Необходимите документи се подават в деловодството на Министерството на икономиката и индустрията в сградата на ул. "Славянска" № 8. Документите се приемат всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.30 ч. и от 13.00 ч. до 17.30 ч. (или на електронен адрес e-docs@mi.government.bg)

7. Срок за подаване на необходимите документи: 10 дни от публикуване на обявата.

8. Лице за контакт: 02 940 7615; E-mail: sv.kirilova@mi.government.bg

9. Определям място, на което да се обявяват съобщенията във връзка с процедурата за преминаване на държавна служба в друга администрация: Електронната страница на Министерството на икономиката и индустрията, www.mi.government.bg, рубрика Кариери.

 
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg