Кариери
 
Министерство на икономиката обявява конкурс за длъжността "главен експерт" в дирекция "Регистриране, лицензиране и контрол"

Дирекция: Регистриране, лицензиране и контрол

Дати за подаване на документи: 01.09.2020 - 10.09.2020

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

"главен експерт" в отдел "Регистриране и контрол на спирт, дестилати, спиртни напитки и на дейности и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни", дирекция "Регистриране, лицензиране и контрол", при условия, съгласно Заповед № РД-16-781/27.08.2020 г. на главния секретар

 

 1. Основните задължения на длъжността "главен експерт" са:

Участва в проверяването на документи, свързани с регистрирането на лицата, осъществяващи дейности с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие и издаването на удостоверения за регистрации; участва в комисии за проверка на регистрирани лица по Валутния закон и по прилагането на Наредбата по чл. 13 от същия закон, издава писмени предписания за отстраняване на нарушенията и прилага принудителна административна мярка запечатване на търговския обект на лицата по чл. 13, ал. 1 от Валутния закон, които не са банки; консултира заявителите относно документацията по издаване на удостоверения по Валутния закон; изготвя ежегодни справки за сделките с инвестиционно злато; поддържа публичен регистър на лицата, които осъществяват дейност  по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие.

1.1. Минимални изисквания за длъжността "главен експерт", съгласно КДА:

 • Висше образование: образователно - квалификационна степен "бакалавър";
 • Професионален опит: 4 години в областта на валутното законодателство и валутния контрол;
 • Минимален ранг: III младши ранг.

1.2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика:

 • Професионална област –социални, стопански и правни науки;
 • Професионално направление: икономика;
 • Ползване на чужд език.

2. Размер на основна заплата за длъжността: до 1380 лв. (за първа степен)

3. Начин за провеждане на конкурса:

 • Тест;
 • Интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл);
 • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
 • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);

5. Място за подаване на необходимите документи: в деловодството на Министерството на икономиката в сградата на ул. "Славянска" № 8. Документите се приемат всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 17.00ч. от служител на дирекция "Човешки ресурси и организационно развитие".

6. Срок за подаване на необходимите документи: 10 дни от публикуване на обявата.

Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло във фоайето на сградата на Министерство на икономиката на ул. "Славянска" № 8, гр. София, както и на Интернет страницата на Министерството на икономиката: www.mi.government.bg

Съгласно чл. 17, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, подаването на документи за кандидатстване в обявения конкурс се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

 
 
отпечатай тази страница
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката