Кариери
 
Министерство на икономиката обявява конкурс за длъжността "главен експерт" в главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност"

Дирекция: Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност"

Дати за подаване на документи: 09.09.2020 - 18.09.2020

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

"главен експерт" в отдел "Управление на риска, контрол и сигурност", главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност", при условия, съгласно Заповед № РД-16-826/04.09.2020 г. на главния секретар

1. Основните задължения на длъжността "главен експерт" са:

Прилага системи и процедури за превенция, регистриране, администриране и докладване на сигнали за нередности и съмнения за измами при управлението и изпълнението на ОПРКБИ, ОПИМСП и ОПИК и по Програма ФАР; извършва проверки по постъпили сигнали за нередности/установени нередности в УО, включително проверки на място при необходимост; извършва предварителен контрол за законосъобразност на Условия за кандидатстване и приложенията към тях, заповеди за определяне състава на оценителните комисии, на протоколите и оценителните доклади, заедно с всички придружаващи ги документи и приложения; участва в процеса на верификация на междинни и финални отчети по сключените договори по Оперативните програми; участва в изготвянето на ежемесечна справка за регистрираните сигнали за нередност пред предходния месец, тримесечен отчет за напредъка по администрирането на регистрираните сигнали за нередности и годишен анализ за получените сигнали.

1.1. Минимални изисквания за длъжността "главен експерт", съгласно КДА:

 • Висше образование: образователно - квалификационна степен "бакалавър";
 • Професионален опит: 4 /четири/ години в областта на изпълнението или контрола по оперативни програми, финансирани от Структурните фондове на ЕС;
 • Минимален ранг: III младши ранг.

1.2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика:

 • Професионална област – социални, стопански, правни, хуманитарни и технически науки;
 • Професионално направление: икономика, инженерна специалност, администрация и управление, право или хуманитарни науки;
 • Владеене/ползване на английски език;
 • Добри познания по предприсъединителните и структурните фондове на ЕС.

2. Размер на основна заплата за длъжността: до 1380 лв. (за първа степен)

3. Начин за провеждане на конкурса:

 • Тест;
 • Интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл);
 • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
 • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);

5. Място за подаване на необходимите документи: в деловодството на Министерството на икономиката в сградата на ул. "Славянска" № 8. Документите се приемат всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 17.00ч. от служител на дирекция "Човешки ресурси и организационно развитие".

6. Срок за подаване на необходимите документи: 10 дни от публикуване на обявата.

Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло във фоайето на сградата на Министерство на икономиката на ул. "Славянска" № 8, гр. София, както и на Интернет страницата на Министерството на икономиката: www.mi.government.bg

Съгласно чл. 17, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, подаването на документи за кандидатстване в обявения конкурс се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

 
 
отпечатай тази страница
 
Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката