Кариери
 
Министерство на икономиката обявява конкурс за длъжността "главен експерт" в отдел "Регистрация и методология", дирекция "Регулиране на икономически дейности"

Дирекция: Регулиране на икономически дейности

Дати за подаване на документи: 08.09.2020 - 18.09.2020

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

"Главен експерт" в отдел "Регистрация и методология", дирекция "Регулиране на икономически дейности"

при условия, съгласно Заповед № РД-16-828/04.09.2020 г. на главния секретар

 

1. За длъжността "Главен експерт" в отдел "Регистрация и методология", дирекция "Регулиране на икономически дейности" основните задължения са:

Поддържа актуален регистъра по чл. 16, ал. 1 от Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (ЗАРИДСНПНП) и производството по регистрация на лицата, според дейностите подлежащи на регистрация. Участва при воденето на досиета на заявителите, във връзка с подадени заявления за регистрация и на регистрирани лица. Обработва предоставените данни във връзка с подадени заявления за регистрация и на регистрирани лица по ЗАРИДСНПНП, като създава досиета на заявителите. Подготвя становища, писма, отговори на въпроси от компетентността на отдела. Участва при поддържането на архива по извършените регистрации, отказ от регистрации или промяна в регистрациите.

Минимални и допълнителни изисквания за съответната длъжност "главен експерт":

1.1. Минимални изисквания за длъжността "главен експерт":

  • Висше образование: образователно - квалификационна степен "бакалавър"
  • Да притежават ранг III младши или професионален опит: 4 години по специалността.

1.2. Допълнителни и специфични изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика:

  • Специалност, по която е придобито образованието – икономика или технически науки;
  • Владеене/ползване на един от официалните езици на ЕС;

2. Размер на основна заплата за длъжността: до 1380  лв. (за първа степен).

3. Начин за провеждане на конкурса:

  • Тест;
  • Интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

  • Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл);
  • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
  • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
  • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);

5. Място за подаване на необходимите документи: в деловодството на Министерството на икономиката в сградата на ул. "Славянска" № 8. Документите се приемат всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 17.00ч. от служител на дирекция "Човешки ресурси и организационно развитие".

6. Срок за подаване на необходимите документи: 10 дни от публикуване на обявата.

Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло във фоайето на сградата на Министерство на икономиката на ул. "Славянска" № 8, гр. София, както и на Интернет страницата на Министерството на икономиката: www.mi.government.bg

Съгласно чл. 17, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, подаването на документи за кандидатстване в обявения конкурс се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

 
 
отпечатай тази страница
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката