Кариери
 
Министерство на икономиката обявява конкурс за длъжността "младши експерт" в отдел "Регистрация и методология", дирекция "Регулиране на икономически дейности"

Дирекция: Регулиране на икономически дейности

Дати за подаване на документи: 08.09.2020 - 18.09.2020

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

"Младши експерт" в отдел "Регистрация и методология", дирекция "Регулиране на икономически дейности"

при условия, съгласно Заповед № РД-16-828/04.09.2020 г. на главния секретар

 

1. За длъжността "Младши експерт" в отдел "Регистрация и методология", дирекция "Регулиране на икономически дейности" основните задължения са:

Приема и разглежда подадените заявление по ЗАРИДСНПНП и приложените към тях документи. Участва при поддържането на архива по извършените регистрации, отказ от регистрации или промяна в регистрациите. Участва при воденето на досиета на заявителите, във връзка с подадени заявления за регистрация и на регистрирани лица. Обработва предоставените данни във връзка с подадени заявления за регистрация и на регистрирани лица по ЗАРИДСНПНП, като създава досиета на заявителите. Подготвя становища, писма, отговори на въпроси от компетентността на отдела.

Минимални и допълнителни изисквания за съответната длъжност "младши експерт":

1.1. Минимални изисквания за длъжността "младши експерт":

  • Висше образование: образователно - квалификационна степен "професионален бакалавър по…"
  • Да притежават ранг V младши или професионален опит: не се изисква

1.2. Допълнителни и специфични изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика:

  • Специалност, по която е придобито образованието – икономика, биологически или технически науки;
  • Владеене/ползване на един от официалните езици на ЕС;

2. Размер на основна заплата за длъжността: до 1105  лв. (за първа степен).

3. Начин за провеждане на двата конкурса:

  • Тест;
  • Интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

  • Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл);
  • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
  • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
  • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);

5. Място за подаване на необходимите документи: в деловодството на Министерството на икономиката в сградата на ул. "Славянска" № 8. Документите се приемат всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 17.00ч. от служител на дирекция "Човешки ресурси и организационно развитие".

6. Срок за подаване на необходимите документи: 10 дни от публикуване на обявата.

Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло във фоайето на сградата на Министерство на икономиката на ул. "Славянска" № 8, гр. София, както и на Интернет страницата на Министерството на икономиката: www.mi.government.bg

Съгласно чл. 17, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, подаването на документи за кандидатстване в обявения конкурс се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

 
 
отпечатай тази страница
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката