Кариери
 
Министерство на икономиката обявява конкурс за длъжността "младши експерт" в отдел "Реституция и приватизационен архив"

Дирекция: Индустриални отношения и управление на държавното участие

Дати за подаване на документи: 01.09.2020 - 10.09.2020

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

"младши експерт"в отдел "Реституция и приватизационен архив, дирекция "Индустриални отношения и управление на държавното участие"при условия,

съгласно Заповед № РД-16-774/25.08.2020 г. на министъра на икономиката

1. Основните задължения на длъжността "младши експерт"са:

Участва в изготвянето на  експертни анализи и оценки свързани с определянето на тенденциите в развитието на проблематиката, по която се работи в отдела; участва в разработването, съгласуването и актуализирането на нормативни актове и методически указания в областите на дейност; осъществява взаимодействие с други звена от администрацията на министерството или с други администрации по повод изпълнение на задълженията си; участва в работата на комисии и работни групи в министерството и на междуведомствени комисии по проблеми от компетентността на отдела; осъществява дейността по систематизирането, подреждането и съхраняването на документите по приватизационните сделки от отраслите "Търговия"и "Промишленост"и отговаря за целостта и пълнотата на документацията; изпълнява дейности свързани с изготвяне на дигитални копия от  документите по приватизационни сделки, съхранявани в министерството на икономиката; изготвя преписи от документи съдържащи се в съхраняваната в отдела документация по приватизационни сделки, отговаря за предоставянето им на заинтересованите лица и съдейства на други служители в министерството за издирване и запознаване с документите; прави проучвания и проверки за актуалното състояние на търговски дружества, в които министърът на икономиката упражнява правата на собственост  при изпълнение на конкретни възложени задачи; подготвя становища във връзка с приватизационни сделки, осъществени от министерството или негови праводатели по реда на Закона за преобразуване и приватизация на държавните и общински предприятия /отм/; прави проверки по документи във връзка с постъпили искания за удостоверяване  наличието или липсата на реституционните претенции и подготвя проекти на отговори.

1.1. Минимални изисквания за длъжността "младши експерт"съгласно КДА:

 • Висше образование: образователно - квалификационна степен "професионален бакалавър по…”;
 • Професионален опит: не се изисква;
 • Минимален ранг V младши.

1.2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика:

 • Професионална област: социални, стопански, правни и технически науки по професионални направления: право, икономика, администрация и управление, архитектура строителство и геодезия, общо инженерство, комуникационна и компютърна техника;
 • Ниво В1 на един от официалните езици за ЕС освен българския.

3. Размер на основна заплата за длъжността: до 1105 лв. (за първа степен)

4. Начин за провеждане на конкурса:

 • Тест;
 • Интервю.

5. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл);
 • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
 • копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);

6. Място за подаване на необходимите документи: в деловодството на Министерството на икономиката в сградата на ул. "Славянска"№ 8. Документите се приемат всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 17.00ч. от служител на дирекция "Човешки ресурси и организационно развитие”.

7. Срок за подаване на необходимите документи: 10 дни от публикуване на обявата.

Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло във фоайето на сградата на Министерство на икономиката на ул. "Славянска"№ 8, гр. София, както и на Интернет страницата на Министерството на икономиката: www.mi.government.bg

Съгласно чл. 17, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, подаването на документи за кандидатстване в обявения конкурс се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

 

 
 
отпечатай тази страница
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката