Кариери
 
Министерство на икономиката обявява конкурс за длъжността "младши експерт" в отдел "Руска федерация, страни от ОНД и Грузия", дирекция "Външноикономическо сътрудничество"

Дирекция: Външноикономическо сътрудничество

Дати за подаване на документи: 26.10.2021 - 04.11.2021

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

"Младши експерт"

в отдел "Руска федерация, страни от ОНД и Грузия", дирекция "Външноикономическо сътрудничество", при условия, съгласно Заповед № РД-16-1476/22.10.2021 г. на министъра на икономиката

 

1. Основните задължения на длъжността "Младши експерт" са:

Участва в практическото реализиране на политиката на Министерство на икономиката в областта на двустранните търговско-икономически отношения с държавите от Руска федерация, страните от ОНД и Грузия; Проучва и анализира икономическото развитие и законодателство, търговската и външноикономическата политика на съответната страна. Изготвя анализи и предложения за външнотърговската и икономическата политика на България със съответната страна; Разработва експертни предложения за увеличаване на търговския обмен със съответната страна и подобряване структурата му; Предлага и участва в разработването и съгласуването на проекти на двустранни търговско-икономически спогодби, участва в двустранните преговори в рамките на представените пълномощия.

1.1. Минимални изисквания за длъжността "младши експерт" съгласно КДА:

 • Висше образование: образователно - квалификационна степен "професионален бакалавър по…";
 • Професионален опит: не се изисква;
 • Минимален ранг V младши ранг;

1.2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика:

 • професионално направление: социални, стопански и правни науки;
 • професионална област – икономика, администрация и управление, международни икономически отношения;
 • владеене и ползване на руски и/или английски език.

2. Минимален размер на основна заплата за длъжността: 700 лв. (за първа степен)

3. Начин за провеждане на конкурса:

 • Тест;
 • Интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл);
 • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
 • копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);

5. Място за подаване на необходимите документи: в деловодството на Министерството на икономиката в сградата на ул. "Славянска" № 8. Документите се приемат всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 17.00ч. от служител на дирекция "Човешки ресурси и организационно развитие"; по електронен път на адрес e-docs@mi.government.bg като в този случай заявлението за участие в конкурсa и декларацията чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

6. Противоепидемични мерки: Конкурсната процедура ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки, съгласно изискванията на Заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването. Преди провеждане на конкурсната процедура, кандидатите е необходимо да представят един от следните документи:

 • валидни документи удостоверяващи завършена ваксинационна схема срещу COVID-19;
 • документ, удостоверяващ, че лицето е преболедувало от COVID-19 с посочена в него дата, удостоверяваща положителен резултат от проведен PCR тест или бърз лабораторен антигенен тест за COVID-19. Документът е валиден за периода от 11-тия до 365-тия ден, считано от датата на проведеното изследване, вписана в документа;
 • отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди началото на конкурсната процедура, изследване PCR тест или отрицателен резултат от проведен до 48 часа бърз лабораторен антигенен тест за COVID-19.

7. Срок за подаване на необходимите документи: 10 дни от публикуване на обявата.

Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло във фоайето на сградата на Министерство на икономиката на ул. "Славянска" № 8, гр. София, както и на Интернет страницата на Министерството на икономиката: www.mi.government.bg

Съгласно чл. 17, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, подаването на документи за кандидатстване в обявения конкурс се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

 
 
отпечатай тази страница
 
Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката YouTube Министерство на икономиката