Кариери
 
Министерство на икономиката обявява конкурс за длъжността "Началник на сектор" "Техническо изпълнение", отдел "Изпълнение на проекти", Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност"

Дирекция: Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност"

Дати за подаване на документи: 04.11.2021 - 15.11.2021

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

"Началник на сектор" "Техническо изпълнение",

отдел "Изпълнение на проекти", Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност", при условия, съгласно Заповед № РД-16-1531/03.11.2021 г. на министъра на икономиката

 

1. Основните задължения на длъжността "Началник на сектор" са:

Ръководи и координира дейностите, свързани с извършваната втора проверка и осъществява контрол на съответствието между планирани и реализирани дейности, цели, резултати и индикатори, свързани с изпълнението на договорите/заповедите за безвъзмездна финансова помощ; Разработване и предлагане на експертни оценки и решения по проблемите, свързани с наблюдението и контрола на проекти и програми, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове; Осъществява контрол по извършени проверки и изготвени становища по постъпили искания от страна на бенефициенти (търговци по Търговския закон, кооперации, ДЗЗД, юридически лица с нестопанска цел и научно-изследователски организации), за изменения на сключени договори за предоставяне на БФП; Контролира и координира извършването на проверка по отношение на постъпили от страна на бенефициентите искания за изменения на сключените договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

1.1. Минимални изисквания за длъжността "началник на сектор" съгласно КДА:

 • Висше образование: образователно - квалификационна степен "бакалавър";
 • Професионален опит: 4 години в областта на системите за управление, изпълнение и контрол на програми и проекти, съфинансирани от предприсъединителните или Структурните фондове на ЕС;
 • Минимален ранг III младши ранг.

1.2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика:

 • Професионално направление: социални, стопански, правни или технически науки;
 • Професионална област – социални, стопански и правни науки, технически науки;
 • — Отлично владеене на английски език.
 • Много добри познания по управление на програми и проекти, съфинансирани от предприсъединителните и структурните фондове на ЕС и/или други международни донори.
 • Познаване на общата нормативна уредба, свързана със структурните фондове.

2. Минимален размер на основна заплата за длъжността: 790 лв. (за първа степен)

3. Начин за провеждане на конкурса:

 • Тест;
 • Интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

 • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);

  5. Място за подаване на необходимите документи: в деловодството на Министерството на икономиката в сградата на ул. „Славянска” № 8. Документите се приемат всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 17.00ч. от служител на дирекция „Човешки ресурси и организационно развитие”; по електронен път на адрес e-docs@mi.government.bg като в този случай заявлението за участие в конкурсa и декларацията чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

  6. Противоепидемични мерки: Конкурсната процедура ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки, съгласно изискванията на Заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. и допълнена със Заповед № РД-01-861/21.10.2021 г. на министъра на здравеопазването. Преди провеждане на конкурсната процедура, кандидатите е необходимо да представят един от следните документи:
 • валидни документи удостоверяващи завършена ваксинационна схема срещу COVID-19;
 • документ, удостоверяващ, че лицето е преболедувало от COVID-19 с посочена в него дата, удостоверяваща положителен резултат от проведен PCR тест или бърз лабораторен антигенен тест за COVID-19. Документът е валиден за периода от 11-тия до 365-тия ден, считано от датата на проведеното изследване, вписана в документа;
 • отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди началото на конкурсната процедура, изследване PCR тест или отрицателен резултат от проведен до 48 часа бърз лабораторен антигенен тест за COVID-19.

7. Срок за подаване на необходимите документи: 10 дни от публикуване на обявата.

Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло във фоайето на сградата на Министерство на икономиката на ул. "Славянска" № 8, гр. София, както и на Интернет страницата на Министерството на икономиката: www.mi.government.bg

Съгласно чл. 17, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, подаването на документи за кандидатстване в обявения конкурс се извършва

 • ионна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • Копие от докуменлично от всеки кандидат или чрез пълномощник.
 
 
отпечатай тази страница
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката YouTube Министерство на икономиката