Кариери
 
Министерство на икономиката обявява конкурс за длъжността "старши инспектор" - 2 щ.бр. в отдел "Контрол", дирекция "Регулиране на икономически дейности"

Дирекция: Регулиране на икономически дейности

Дати за подаване на документи: 09.09.2020 - 18.09.2020

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

"Старши инспектор" – 2 щ. бр. в отдел "Контрол", дирекция "Регулиране на икономически дейности"

съгласно Заповед № РД-16-829/04.09.2020 г. на главния секретар

1. За длъжността "Старши инспектор" – 2 щ. бр. в отдел "Контрол", дирекция "Регулиране на икономически дейности" основните задължения са:

Участва в осъществяването на контрола по спазване условията и реда за регистрация. Участва в документални проверки и проверки на място на регистрираните лица, осъществяващи икономическите дейности, свързани с търговия на нефт и продукти от нефтен произход. Прави справки и достъпва данни от регистрите на държавната администрация в RegiX в хода на изпълнението на своите служебни задължения. Участва в изготвянето на текущи отчети и справки, относими към дейността на дирекцията. Участва в окомплектоването и надлежно съхранение на документацията, във връзка със съставени актове за установени административни нарушения и издадени наказателни постановления, както и при необходимост осигурява достъп до водените досиета. Констатира и обобщава възникнали проблеми при извършваните проверки.

Минимални и допълнителни изисквания за съответната длъжност "старши инспектор" – 2 щ. бр.:

1.1. Минимални изисквания за длъжността "старши инспектор" – 2 щ. бр. :

  • висше образование: образователно - квалификационна степен "бакалавър"
  • да притежават ранг IV младши или професионален опит: 2 години по специалността.

1.2. Допълнителни и специфични изисквания за заемане на длъжността, съгласно КДА и утвърдената длъжностна характеристика:

  • Професионална област – икономика, технически науки;
  • Владеене/ползване на един от официалните езици на ЕС.

Размер на основна заплата за длъжността: до 1230  лв. (за първа степен).

Начин за провеждане на конкурса:

  • Тест;
  • Интервю.

Необходими документи за кандидатстване:

  • Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл);
  • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
  • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
  • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина).

Необходимите документи се подават в деловодството на Министерството на икономиката в сградата на ул. "Славянска" № 8. Документите се приемат всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 17.00ч. от служител на дирекция "Човешки ресурси и организационно развитие".

Срок за подаване на необходимите документи: 10 дни от публикуване на обявата.

Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло във фоайето на сградата на Министерство на икономиката на ул. "Славянска" №8, гр. София, както и на Интернет страницата на Министерството на икономиката: www.mi.government.bg.

Съгласно чл. 17, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, подаването на документи за кандидатстване в обявения конкурс се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

 
 
отпечатай тази страница
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката