Кариери
 
Министерство на икономиката обявява конкурс за експертнa позиция в дирекция "Външноикономическа политика"

Дирекция: Външноикономическа политика

Дати за подаване на документи: 02.11.2016 - 15.11.2016

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

"младши експерт" в отдел "Европа", дирекция  "Външноикономическа политика"

съгласно Заповед № РД-16-1073/28.10.2016 г. на министъра на икономиката

1. За длъжността "младши експерт" основните задължения са:

Подготвя предложения за провеждането на двустранни посещения и срещи на държавно и правителствено равнище и координира подготовката на позиции по въпросите на външноикономическото сътрудничество; Координира подготовката на сесии на двустранни междуправителствени комисии за икономическо сътрудничество и заседанията на други форми на двустранно търговско-икономическо сътрудничество, осигурява текущата работа и координира изпълнението на поставените задачи, съвместно с МВнР; Координира подготовката и провеждането на преговори по споразумения за икономическо сътрудничество и оказва съдействие при подготовката и воденето на преговори по споразумения за взаимна защита и насърчаване на инвестициите; Предлага и координира провеждането на инициативи за представяне на икономическите възможности и експортния потенциал на РБ; Предоставя на българските производители и износители и на техните професионални сдружения информация за икономическото развитие, състоянието на пазарите и регламентацията на стопанската дейност в отделните страни.

Минимални и допълнителни изисквания за длъжността "младши експерт" :

1.1. Минимални изисквания за длъжността "младши експерт":

  • висше образование: образователно - квалификационна степен "Професионален бакалавър по…";
  • да притежават професионален опит: не се изисква;
  • V младши ранг.

1.2. Допълнителни и специфични изисквания за заемане на длъжността, съгласно КДА и утвърдена длъжностна характеристика:

  • професионална област – области на висше образование в хуманитарните науки или социални, стопански и правни науки;
  • компютърни умения и познаване на основните софтуерни продукти;
  • владеене/ползване на чужд език в зависимост от региона;

Размер на основна заплата за длъжността: до 760 лв. (за първа степен)

Начин за провеждане на конкурса:

  • Тест;
  • Интервю.

Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление за участие в конкурс (Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС);

- Декларация по чл. 17, ал.2 от НПКДС;

- Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, документи за степен на образование или професионална квалификация издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерство на образованието и науката при условия и по ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката;

- Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина).

Необходимите документи се подават в деловодството на Министерството на икономиката в сградата на ул. "Славянска" №8. Документите се приемат всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 17.00ч. от служител на дирекция "Човешки ресурси и организационно развитие".

Срок за подаване на необходимите документи: 14 работни дни от публикуване на обявата.

Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло във фоайето на сградата на Министерство на икономиката на ул. "Славянска" № 8, гр. София, както и на  Интернет страницата на Министерството на икономиката: www.mi.government.bg

Съгласно чл. 17, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, подаването на документи за кандидатстване в обявения конкурс се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

 
 
отпечатай тази страница
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката