Кариери
 
Министерство на икономиката обявява конкурсна процедура за държавен инспектор-1щ.бр. в дирекция "Регулиране на икономически дейности"

Дирекция: Регулиране на икономически дейности

Дати за подаване на документи: 05.07.2019 - 15.07.2019

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

Обявява конкурс за длъжността

 

"Държавен инспектор" - 1 щ.бр. в отдел "Контрол", дирекция "Регулиране на икономически дейности", съгласно Заповед № РД-16-1203/02.07.2019 г. на министъра на икономиката

 

1. За длъжността "Държавен инспектор"  в отдел "Контрол", дирекция "Регулиране на икономически дейности" основните задължения са:

Контролира спазването на условията и реда за регистрация, на лицата осъществяващи икономически дейности по Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (ЗАРИДСНПНП). Участва в осъществяването на контрола по глава втора от ЗАРИДСНПНП. Окомплектова и надлежно съхранява документацията във връзка с подадени заявления за регистрация и на регистрирани лица, за срок не по-кратък от 10 години от датата на издаване на удостоверението за регистрация. Осъществява контролни функции по прилагането на ЗАРИДСНПНП. Съставя актове при установяване на административни нарушения от страна на регистрираните лица, свързани с търговията на нефт и продукти от нефтен произход.

Минимални и допълнителни изисквания за съответната длъжност "държавен инспектор":

1.1. Минимални изисквания за длъжността "държавен инспектор":

  • висше образование: образователно - квалификационна степен "магистър"
  • да притежават ранг II младши или професионален опит: 5 години по специалността.

1.2. Допълнителни и специфични изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика:

  • Специалност, по която е придобито образованието – икономика, технически науки;
  • Владеене/ползване на един от официалните езици на ЕС;
  • Добри компютърни умения MS Office - Word, Excel.

Размер на основна заплата за длъжността: до 1560  лв. (за първа степен).

Начин за провеждане на конкурса:

  • Тест;
  • Интервю.

Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление за участие в конкурс (Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС);

- Декларация по чл. 17, ал.2 от НПКДС;

- Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, документи за степен на образование или професионална квалификация издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерство на образованието и науката при условия и по ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката;

- Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина).

Необходимите документи се подават в деловодството на Министерството на икономиката в сградата на ул. "Славянска" № 8. Документите се приемат всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 17.00ч. от служител на дирекция "Човешки ресурси и организационно развитие".

Срок за подаване на необходимите документи: 10 дни от публикуване на обявата.

Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло във фоайето на сградата на Министерство на икономиката на ул. "Славянска" №8, гр. София, както и на Интернет страницата на Министерството на икономиката: www.mi.government.bg.

Съгласно чл. 17, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, подаването на документи за кандидатстване в обявените конкурси се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

 
 
отпечатай тази страница
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката