Кариери
 
Министерство на икономиката обявява конкурсна процедура за експертна длъжност в дирекция "Насърчителни мерки и проекти"

Дирекция: Насърчителни мерки и проекти

Дати за подаване на документи: 26.10.2018 - 05.11.2018

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

Младши експерт в отдел "Инвестиционна политика", дирекция "Насърчителни мерки и проекти"

съгласно Заповед № РД-16-1276/25.10.2018 г. на министъра на икономиката

1. За длъжността "младши експерт" в отдел "Инвестиционна политика", дирекция "Насърчителни мерки и проекти", основните задължения са:

Подпомага изготвянето на анализи и становища, в съответствие с нормативни или други документи и актове - национални и на ЕС, за подобряване на инвестиционния климат и насърчаване на инвестициите. Участва в разработването, осъвременяването и прилагането на програми и мерки за насърчаване на инвестициите и за подобряване на инвестиционната среда в страната, въз основа на експертни анализи на състоянието и тенденциите, както и в съответствие с нормативни или други документи и актове - национални и на ЕС. При необходимост подготвя информационно - аналитични материали за бизнес средата и инвестиционния климат в страната.

1.1. Минимални изисквания за длъжността "Младши експерт":

  • Висше образование: образователно - квалификационна степен "професионален бакалавър ";
  • Професионален опит: не се изисква;
  • Минимален ранг V младши ранг;
  • Професионална област - икономически или правни науки.

1.2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика:

  • компютърна грамотност – MS Office (Windows), Internet;
  • владеене на английски език и/или друг официален език на ЕС.

Размер на основна заплата за длъжността: до 805 лв. (за първа степен).

Начин за провеждане на двата конкурса:

  • Тест;
  • Интервю.

Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление за участие в конкурс (Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС);

- Декларация по чл. 17, ал.2 от НПКДС;

- Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, документи за степен на образование или професионална квалификация издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерство на образованието и науката при условия и по ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката;

- Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина).

Необходимите документи се подават в деловодството на Министерството на икономиката в сградата на ул. "Славянска" № 8. Документите се приемат всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 17.00ч. от служител на дирекция "Човешки ресурси и организационно развитие".

Срок за подаване на необходимите документи: 10 дни от публикуване на обявата.

Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло във фоайето на сградата на Министерство на икономиката на ул. "Славянска" №8, гр. София, както и на Интернет страницата на Министерството на икономиката: www.mi.government.bg.

Съгласно чл. 17, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, подаването на документи за кандидатстване в обявените конкурси се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

 
 
отпечатай тази страница
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма BREXIT
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката