Кариери
 
Министерство на икономиката обявява конкурсна процедура за експертна длъжност в Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност"

Дирекция: Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност"

Дати за подаване на документи: 29.06.2018 - 12.07.2018

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

"старши експерт" в отдел "Законосъобразност на процедури и процесуално представителство", Главна дирекция  "Европейски фондове за конкурентоспособност"

съгласно Заповед № РД-16-790/27.06.2018 г. на министъра на икономиката

1. За длъжността "старши експерт", основните задължения са:

Осъществява предварителен и/или текущ и/или последващ контрол за законосъобразност на процедурите за определяне на изпълнители от страна на бенефициенти по приоритетни оси 1 и 2 на ОП "Конкурентоспособност", съгласно действащото законодателство; осъществява последващ контрол за законосъобразност на процедурите за възлагане на обществени поръчки по приоритетни оси 1, 2, 4 и 5 на ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013; Осъществява предварителен и/или текущ и/или последващ контрол за законосъобразност на процедурите за определяне на изпълнители от страна на бенефициенти по ОПИК 2014-2020; осъществява процесуално представителство по дела, по които страна е ГД ЕФК в качеството й на Управляващ орган; поддържа и анализира информация/регистри и други бази данни, касаещи налагане на финансови корекции съгласно Методология за определяне на финансови корекции на бенефициенти по ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 и ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020г.

Минимални и допълнителни изисквания за длъжността "старши експерт" :

  • висше образование: образователно - квалификационна степен "магистър";
  • професионална област – право;
  • да притежават професионален опит: 2 години в областта на правото или IV младши ранг.

1.2. Допълнителни и специфични изисквания за заемане на длъжността, съгласно КДА и утвърдена длъжностна характеристика:

  • Придобита юридическа правоспособност;
  • Владеене на английски език;
  • Добри компютърни умения;
  • Познаване на националното и европейско законодателство, свързано с управлението и изпълнението на проекти по оперативни програми;
  • Много добро познаване на законодателството в областта на обществените поръчки и нормативните актове свързани с определянето на изпълнители от страна на бенефициенти по приоритетни оси на Оперативните програми.

Размер на основна заплата за длъжността: до 1250 лв. (за първа степен)

Начин за провеждане на конкурса:

  • Тест;
  • Интервю.

Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление за участие в конкурс (Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС);

- Декларация по чл. 17, ал.2 от НПКДС;

- Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, документи за степен на образование или професионална квалификация издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерство на образованието и науката при условия и по ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката;

- Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина).

Необходимите документи се подават в деловодството на Министерството на икономиката в сградата на ул. "Славянска" №8. Документите се приемат всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 17.00ч. от служител на дирекция "Човешки ресурси и организационно развитие".

Срок за подаване на необходимите документи: 14 дни от публикуване на обявата.

Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло във фоайето на сградата на Министерство на икономиката на ул. "Славянска" № 8, гр. София, както и на  Интернет страницата на Министерството на икономиката: www.mi.government.bg

Съгласно чл. 17, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, подаването на документи за кандидатстване в обявения конкурс се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

 
 
отпечатай тази страница
 
Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма BREXIT
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката