Кариери
 
Министерство на икономиката обявява конкурсна процедура за експертна длъжност в Инспектората на Министерството на икономиката

Дирекция: Инспекторат

Дати за подаване на документи: 25.08.2021 - 03.09.2021

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

"Инспектор по чл. 46 от Закона за администрацията" в Инспектората на Министерство на икономиката

съгласно Заповед № РД-16-1244/23.08.20210 г. на министъра на икономиката

1. За длъжността "Инспектор по чл. 46 от Закона за администрацията" основните задължения са: Дейности свързани с осъществяването на административния контрол по прилагане на нормативните  и вътрешноведомствените актове, както и със събирането, обработването и систематизирането на информация във връзка  с контролната дейност. Участва в екипи за извършване на планови и извънпланови проверки. Изготвя предложения и анализи във връзка с осъществяването на административен контрол по прилагане на нормативните и вътрешноведомствените актове, както и осъществяване на други функции във връзка с административния контрол, произтичащи от нормативните актове или възложени от министъра на икономиката или Ръководителя на инспектората.

Минимални и допълнителни изисквания за съответната длъжност "Инспектор":

1.1. Минимални изисквания за длъжността "Инспектор по чл. 46 от Закона за администрацията":

 • висше образование: образователно - квалификационна степен "магистър"
 • професионална област - социални, стопански и правни науки, природни или хуманитарни науки, професионално направление: право, икономика, национална сигурност;
 • професионален опит: не се изисква или придобит V младши ранг.

1.2. Допълнителни и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Умения за обработване на информация, създаване на съдържание;
 • Дигитална комуникация, информационна сигурност;
 • Владеене/ползване на западен език.

2. Размер на основна заплата за длъжността: до 1125 лв. (за първа степен)

3. Начин за провеждане на конкурса:

 • Тест;
 • Интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл);
 • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
 • копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);

5. Място за подаване на необходимите документи: в деловодството на Министерството на икономиката в сградата на ул. "Славянска" № 8. Документите се приемат всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 17.00ч. от служител на дирекция "Човешки ресурси и организационно развитие".

6. Срок за подаване на необходимите документи: 10 дни от публикуване на обявата.

Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло във фоайето на сградата на Министерство на икономиката на ул. "Славянска" № 8, гр. София, както и на Интернет страницата на Министерството на икономиката: www.mi.government.bg

Съгласно чл. 17, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, подаването на документи за кандидатстване в обявения конкурс се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

 
 
отпечатай тази страница
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката YouTube Министерство на икономиката