Кариери
 
Министерство на икономиката обявява конкурсна процедура за главен инспектор-4щ.бр. в дирекция "Регулиране на икономически дейности"

Дирекция: Регулиране на икономически дейности

Дати за подаване на документи: 05.07.2019 - 15.07.2019

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

Обявява конкурс за длъжността

 

"Главен инспектор" – 4 щ. бр. в отдел "Контрол", дирекция "Регулиране на икономически дейности", съгласно Заповед № РД-16-1203/02.07.2019 г. на министъра на икономиката

 

1. За длъжността "Главен инспектор" – 4 щ. бр. в отдел "Контрол", дирекция "Регулиране на икономически дейности" основните задължения са:

Участва в контрола по спазването на условията и реда за регистрация, на лицата, осъществяващи икономически дейности по Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (ЗАРИДСНПНП). Участва в проверки на място на регистрираните лица, осъществяващи дейности, свързани с търговия на нефт и продукти от нефтен произход. Поддържа и периодично актуализира информация, свързана с нормативната база, публични регистри и списъци. Подготвя отговори на въпроси и проблеми, поставени от регистрирани лица по реда на ЗАРИДСНПНП, които са от компетентността на дирекцията. Участва в комисии и съставя актове при установени административни нарушения от страна на регистрираните лица, свързани с търговията на едро или дребно с нефт и продукти от нефтен произход.

Минимални и допълнителни изисквания за съответната длъжност "главен инспектор" – 4 щ. бр.:

1.1. Минимални изисквания за длъжността "главен инспектор" – 4 щ. бр. :

  • висше образование: образователно - квалификационна степен "магистър"
  • да притежават ранг III младши или професионален опит: 4 години по специалността.

1.2. Допълнителни и специфични изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика:

  • Специалност, по която е придобито образованието – икономика, технически науки;
  • Владеене/ползване на един от официалните езици на ЕС;
  • Добри компютърни умения MS Office - Word, Excel.

Размер на основна заплата за длъжността: до 1380  лв. (за първа степен).

Начин за провеждане на конкурса:

  • Тест;
  • Интервю.

Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление за участие в конкурс (Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС);

- Декларация по чл. 17, ал.2 от НПКДС;

- Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, документи за степен на образование или професионална квалификация издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерство на образованието и науката при условия и по ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката;

- Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина).

Необходимите документи се подават в деловодството на Министерството на икономиката в сградата на ул. "Славянска" № 8. Документите се приемат всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 17.00ч. от служител на дирекция "Човешки ресурси и организационно развитие".

Срок за подаване на необходимите документи: 10 дни от публикуване на обявата.

Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло във фоайето на сградата на Министерство на икономиката на ул. "Славянска" №8, гр. София, както и на Интернет страницата на Министерството на икономиката: www.mi.government.bg.

Съгласно чл. 17, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, подаването на документи за кандидатстване в обявените конкурси се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

 
 
отпечатай тази страница
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката YouTube Министерство на икономиката