Кариери
 
Министерство на икономиката обявява процедура за назначаване на държавен служител по реда и при условията на чл. 81а от Закона за държавния служител в Инспектората на Министерство на икономиката

Дирекция: Инспекторат

Дати за подаване на документи: 10.07.2018 - 19.07.2018

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА

за назначаване на държавен служител по реда и при условията на чл. 81а от Закона за държавния служител

"държавен инспектор" в Инспектората на Министерство на икономиката

1. Основните задължения за длъжността "държавен инспектор" в Инспектората на Министерство на икономиката са:

Ръководи и участва при извършването на проверки по утвърден от министъра стратегически и годишен план, както и извънпланови проверки по отношение на отделни звена, структури, дейности в министерството и второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на министерството. Способства за реализирането на целите и задачите на организацията като цяло – обективно, безпристрастно и точно изясняване на проявените проблеми и предлага мерки за тяхното решаване.

Минимални и допълнителни изисквания за длъжността "държавен инспектор":

1. Минимални изисквания за длъжността:

 • Висше образование: образователно - квалификационна степен "магистър";
 • Професионален опит: 5 години стаж в държавната администрация, от които не по-малко от три години опит в областта на контрола в държавната администрация;
 • Минимален ранг II младши ранг;
 • Професионална област – право;

2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика, които са предимство за кандидатите:

 • Удостоверение за придобита правоспособност;
 • Компютърни умения – Microsoft Office, правно-информационни продукти;
 • Познаване и ползване на националното законодателство в областта на контрола, конфликта на интереси, административно-наказателното производство;
 • Познаване на съдебната практика и устройството, функциите и дейността на държавната администрация;
 • Познаване на националното законодателство, приложимо за изпълнението на задълженията, свързани с контролната дейността на звеното.

Специфични изисквания – Кандидатите да са назначени по служебно правоотношение в държавната администрация и по отношение на тях да е изтекъл едногодишният срок на изпитване определен по реда на чл. 12 от ЗДСл.

Необходими документи за кандидатстване:

 • писмено заявление до министъра на икономиката за участие в подбора (свободен текст, с посочен телефон, е-mail и пощенски адрес за кореспонденция, настояща месторабота и заемана длъжност);
 • подробна професионална автобиография;
 • копия от официални документи за придобита образователно-квалификационна степен;
 • копие на служебна книжка, удостоверяваща валидно служебно правоотношение, придобит ранг и професионален опит;
 • копие от формуляра за оценка изпълнението на длъжността, съгласно Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация за 2017 г. само в случаите по чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния служител;
 • копие на други официални документи, удостоверяващи професионален опит: трудова книжка и/или осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина (ако притежават такъв);
 • копия на други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността;
 • документ за степен на образование, издаден от друга държава, се представя след преминала процедура за признаване на образованието от министъра на образованието и науката, чрез Националния център за информация и документация.

Необходимите документи се подават в деловодството на Министерството на икономиката в сградата на ул. "Славянска" № 8. Документите се приемат всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.30 ч. и от 13.00 ч. до 17.30 ч.

Срок за подаване на необходимите документи: 10 календарни дни от публикуване на обявата.

Място, на което се обявяват съобщенията във връзка с обявената процедура: Електронната страница на Министерството на икономиката, www.mi.government.bg, рубрика Кариери.

При наличие на повече от един кандидат отговарящ на изискванията за заемане на обявена длъжност, е определен ред за извършване на подбора:

 1. преглед на представените от кандидатите необходими документи;
 2. събеседване за преценка на професионалните и деловите качества на допуснатите кандидати.
 
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма BREXIT
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката