Кариери
 
Министерство на икономиката обявява процедура за назначаване на държавен служител по реда и при условията на чл. 81а от Закона за държавния служител за длъжност "главен експерт" в сектор "Бюджет", отдел "Финанси и бюджет", дирекция "Финанси и управеление

Дирекция: Финанси и управление на собствеността

Дати за подаване на документи: 03.09.2021 - 13.09.2021

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

 

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА

за назначаване на държавен служител по реда и при условията на чл. 81а от Закона за държавния служител на длъжност "главен експерт" в сектор "Бюджет",  отдел "Финанси и бюджет", дирекция "Финанси и управление на собствеността" в Министерството на икономиката

 

 

1. Основните задължения за длъжността "главен експерт" в сектор "Бюджет", отдел "Финанси и бюджет", дирекция "Финанси и управление на собствеността" са:

Участва в дейността на сектора по разработване и провеждане на политиката на Министерство на икономиката в областта на бюджета, програмното бюджетиране и изменението на утвърдените бюджети на второстепенните разпоредители. Спазва разпоредбите и изискванията на нормативните актове и указания на Министерство на финансите, касаещи процеса на съставяне, отчитане, изпълнение на бюджета. Анализира и обобщава данни и информация, свързана с финансовия отчет по програми от програмния бюджет на Министерство на икономиката. Проверява, анализира и изготвя консолидирания отчет на министерството по политики и програми.

Длъжностна характеристика за длъжността

1.1. Минимални изисквания за длъжността "главен експерт" (длъжностно ниво според КДА: експертно ниво 2):

 

 • Висше образование: образователно - квалификационна степен "бакалавър";
 • Професионален опит: 4 години в областта на счетоводно-аналитични дейности и отчетност на второстепенни разпоредители с бюджет;
 • Минимален ранг: III младши;

1.2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика, които са предимство за кандидатите:

 • Професионална област – икономика;
 • Професионално направление – икономика;
 • Владеене на чужд език е предимство;
 • Дигитална компетентност.

1.3. Кандидатите да са назначени по служебно правоотношение в администрация, различна от Министерството на икономиката и по отношение на тях да е изтекъл едногодишният срок на изпитване определен по реда на чл. 12 от ЗДСл.

2. Минимален размер на основна заплата за длъжността:  660 лв. (за първа степен)

3. Брой места, които са обявени за подбор – 1 бр.

4. Определям начин на провеждане на подбора:

 • оценка на представените документи;
 • събеседване.

5. При наличие на повече от един кандидат отговарящ на изискванията за заемане на обявената длъжност, определям критерии за извършване на подбора:

5.1. степента, на която кандидатът отговаря на минималните и специфични изисквания за изпълнение на длъжността според изискуемите и подадени документи;

5    – напълно отговаря на изискванията за длъжността;

4 – напълно отговаря на минималните изисквания за длъжността и в голяма степен на специфичните;

3 – напълно отговаря на минималните изисквания за длъжността и в средна степен на специфичните;

2 – напълно отговоря на минималните изисквания за длъжността, но в малка степен на специфичните;

1 – не отговаря на изискванията за длъжността.

5.2. степента, на която кандидатът отговаря на изискванията за ниво на компетентност по различните компетентности, съгласно длъжностната характеристика и предвид представените документи и извършеното събеседване;

5 – напълно отговаря на изискванията за ниво на компетентност;

4 – в голяма степен отговаря на изискванията за ниво на компетентност;

3 – в средна степен отговаря на изискванията за ниво на компетентност;

2 – в малка степен отговаря на изискванията за ниво на компетентност;

1 – не отговаря на изискванията за минимално ниво на компетентност.

5.3. степента, на която кандидатът отговаря на допълнителните изисквания за изпълнение на длъжността, съгласно длъжностната характеристика;

5 – напълно отговаря на допълнителните изискванията за длъжността;

4 – в голяма степен отговаря на допълнителните изискванията за длъжността;

3 – в средна степен отговаря на допълнителните изискванията за длъжността;

2 – в малка степен отговаря на допълнителните изискванията за длъжността;

1 – не отговаря на допълнителните изискванията за длъжността.

Минималната степен, на която кандидатът отговаря: 5 – напълно отговаря на изискванията за длъжността, за ниво на компетентност и на допълнителните изисквания за длъжността, съгласно изискванията на длъжностната характеристика, като предимство ще има кандидатът, който напълно отговаря на изискванията.

6. Необходими документи за кандидатстване:

 • заявление до министъра на икономиката за участие в подбора (свободен текст, с посочен телефон, е-mail и пощенски адрес за кореспонденция);
 • професионална автобиография;
 • копия от официални документи за придобита образователно-квалификационна степен "бакалавър" (за лицата, завършили висше образование след 1 януари 2012 г. в български висши училища в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата.);
 • копие от документи, удостоверяващи налично служебно правоотношение, придобит ранг на държавен служител и професионален опит, изтекъл едногодишен срок на изпитване, заемане на длъжност при пълно работно времe;
 • копие на формуляр за годишна оценка от последното оценяване в същата администрация, само в случаите, когато кандидатът е назначен по заместване на основание чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния служител;
 • копие от други документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, длъжностни характеристики.

Необходимите документи се подават в деловодството на Министерството на икономиката в сградата на ул. "Славянска" № 8. Документите се приемат всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.30 ч. и от 13.00 ч. до 17.30 ч. (или на електронен адрес e-docs@mi.government.bg).

7. Срок за подаване на необходимите документи: 10 дни от публикуване на обявата.

8. Лице за контакт: Светлина Кирилова, е-mail: sv.kirilova@mi.government.bg, тел. 02/9407615;

9. Определям място, на което да се обявяват съобщенията във връзка с процедурата за преминаване на държавна служба в друга администрация: Електронната страница на Министерството на икономиката, www.mi.government.bg, рубрика Кариери.

 
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката YouTube Министерство на икономиката