Обяви и търгове
 
Доставка на 20 (двадесет) броя моторни превозни средства за нуждите на Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" по 3 обособени позиции

Дата на обявяване: 17.11.2015

Уважаеми Дами и Господа,

Министерство на икономиката, с адрес: София, ул. "Славянска" № 8, на основание Решение № РД-16-992/17.11.2015 г. на министъра на икономиката, отправя покана към всички заинтересовани участници за участие в открита процедура с предмет:

"Доставка на 20 (двадесет) броя моторни превозни средства за нуждите на Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" по 3 обособени позиции: Позиция 1: "Доставка на 15 (петнадесет) броя фабрично нови леки автомобили тип "хечбек";

Позиция 2: "Доставка на 2 (два) броя фабрично нови пътнически автомобили тип "СУВ";

Позиция 3: "Доставка на  3 (три) броя фабрично нови леки автомобили тип "седан".

Становище на АОП за съответствие с изискванията на ЗОП на проектите на документи за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка.

Решение

Обявление и Анекс

Документация за участие

Доклад за законосъобразност на процедура за обществена поръчка с уникален номер в РОП 05028-2015-0013(към преписка № ПК-К-39/26.10.2015 г.)

Решение за промяна

Протокол с констатации относно документите и информацията в плик № 1 (публикуван на 29.01.2016 г.)

Съобщение за отваряне на ценови предложения (публикувано на 12.02.2016 г.)

Доклад /публикуван на 09.03.2016 г./

Решение за класиране /публикувано на 09.03.2016 г./

Решение за прекратяване по позиция 3 /публикувано на 09.03.2016 г./

Писмо до участници /публикувано на 09.03.2016 г./

Приложение № 1 към Протокол № 1 /публикуван на 09.03.2016 г./

Протокол № 1 /публикуван на 09.03.2016 г./

Протокол № 3 /публикуван на 09.03.2016 г./

Приложение № 1 към Протокол № 4 /публикувано на 09.03.2016 г./

Протокол № 4 /публикуван на 09.03.2016 г./

Договор по позиция 1

Договор по позиция 2

Обявление за приключване на договор  /публикувано на 28.07.2016/

Обявление за приключване на договор /публикувано на 28.07.2016/

 
Крайна дата за подаване на документи: 11.01.2016
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg