Обяви и търгове
 
„Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерство на икономиката”

Дата на обявяване: 15.05.2018

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Министерство на икономиката, на основание чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗОП във вр. с Рамково споразумение СПОР-4 от 09.03.2018 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните администрации“, обособена позиция 1: „Доставка на канцеларски материали“ на Централния орган за покупки, Ви кани да подадете електронна оферта за участие във вътрешен конкурентен избор с предмет: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерство на икономиката”.

Покана по чл. 82, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП (публикувана на 15.05.2018 г. в профила на купувача)

Техническа спецификация (публикувана на 15.05.2018 г. в профила на купувача)

Проект на договор (публикуван на 15.05.2018 г. в профила на купувача)

Образец на Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП (публикувана на 15.05.2018 г. в профила на купувача)

Примерен образец на банкова гаранция (публикувана на 15.05.2018 г. в профила на купувача)

ЕЕДОП (публикуван на 15.05.2018 г. в профила на купувача)

Предложение за изпълнение на поръчката в СЕВОП (публикувано на 15.05.2018 г. в профила на купувача)

Ценово предложение в СЕВОП (публикувано на 15.05.2018 г. в профила на купувача)

Съобщение за отваряне на ценови предложения (публикувано на 28.05.2018 г. в профила на купувача)

Протокол № 1 (публикуван в профила на купувача на 07.06.2018 г.)

Доклад (публикуван в профила на купувача на 07.06.2018 г.)

Решение за определяне на изпълнител (публикувано в профила на купувача на 07.06.2018 г.)

Обявление за възложена поръчка (изпратено в РОП на 10.07.2018 г., публикувано в ОВ на ЕС на 12.07.2018 г., публикувано в РОП на 12.07.2018 г., публикувано в профила на купувача на 12.07.2018 г.)

Договор (публикуван в профила на купувача на 12.07.2018 г.)

Обявление за приключване на договор /публикувано в РОП на 28,04,2020 г.,публикувано в профила на купувача на 28,04,2020 г./

 

 

 
Крайна дата за подаване на документи: 25.05.2018
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК предстои
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg