Обяви и търгове
 
Избор на одитор за 2015 г. на "Национална компания Индустриални зони" ЕАД

Дата на обявяване: 28.12.2015

П Р О Т О К О Л

РД-21-108/23.12.2015 г.

Днес, 23.12.2015 г. в гр. София, Божидар Цецов Лукарски, министър на икономиката, в качеството си на упражняващ правата на държавата,  като едноличен собственик  на  капитала на „Национална компания индустриални зони” ЕАД, гр. София разгледа  въпроси от компетентността на Общото събрание на дружеството при следния дневен ред:

Точка единствена: Назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г. и консолидирания финансов отчет за 2014 г. на Групата „Национална компания индустриални зони”.

На основание чл. 219, ал. 2, чл. 221, т. 6, чл. 232а и чл. 248, ал. 1 от Търговския закон, чл. 40к от Закона за независимия финансов одит и  чл.8, ал.1, чл.9 и чл.12, т.5 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с ПМС № 112/23.05.2003 г., /обн., ДВ, бр. 51 от 03.06.2003 г./, във връзка  чл.38, ал. 1 от Закона за счетоводството, Протокол от заседание на Одитния комитет на „НКИЗ” ЕАД, проведено на 17.12.2015 г., писмо вх. № 94-Е-298/17.12.2015 г. на председателя на Одитния комитет на дружеството и след като се запозна с одобрения протокол от 21.12.2015 г. от заседание на комисията, назначена със Заповед №РД-16-64/30.01.2015 г., взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

По точка единствена: Назначава регистрирания одитор Светослав Димитров Димитров, гр. София, притежаващ диплом № 0766 от списъка на регистрираните одитори, членове на ИДЕС за одитор на „Национална компания индустриални зони”  ЕАД, гр. София  за  2015 г.  при  условията  предложени в офертата - обща цена за одита 3 000 лв., без ДДС, работни часове за  проверка и заверка на ГФО  - 360 часа и работни часове за текущи консултации – 250 часа.

Регистрираният одитор има следните задължения:

1. Да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2015 г. на „Национална компания индустриални зони” ЕАД, гр. София и консолидирания финансов отчет за 2015 г. на Групата „Национална компания индустриални зони”, съгласно Закона за счетоводството.

2. Да завери с подпис и печат: балансите, отчетите за приходите и разходите, отчетите за паричния поток и отчетите за собствения капитал.

3. Да представи доклади за: заверка с резерви или отказ от заверка, в резултат от извършената проверка на годишния финансов отчет на „Национална компания индустриални зони” ЕАД за 2015 г. и на консолидирания финансов отчет за 2015 г. на Групата „Национална компания индустриални зони”.

4. Да информира своевременно Министерството на икономиката за констатирани нарушения и слабости, съгласно Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с ПМС №112/23.05.2003 година.

5. При заверка с резерви за предходната отчетна година да съдейства за тяхното отстраняване през следващата.

6. Да оказва лично методическа помощ до окончателното счетоводно приключване на счетоводната година и да предлага мерки за подобряване дейността на дружеството.

7. Да представи в Министерството на икономиката списък с имената на сътрудниците си /след получаване на настоящето Протоколно решение/, ако използва  такива.

Възлага на Изпълнителния директор да връчи екземпляр от Протоколното решение на регистрирания одитор и да го запознае с изискванията на Министерството на икономиката, включени в гореспоменатите точки. Екземпляр на Протоколното решение да се връчи и на Одитния комитет на дружеството.

Одобреното от Министерството на икономиката възнаграждение е окончателно и не се допускат други последващи договори или анекси между дружеството и одитора, касаещи допълнително заплащане на одитора.

При постигнато съгласие, възлага на Изпълнителния директор да сключи договор с регистрирания одитор за проверката и заверката на годишните финансови отчети за 2015 година. Екземпляр от договора да се представи в Министерството на икономиката, както и утвърдената програма за одит на дружеството.

Заверените годишни финансови отчети и докладите от заверката да се представят от Изпълнителния директор на Министерството на икономиката в сроковете от Закона за счетоводството.

При непостигане на съгласие с регистрирания одитор или при констатирано неизпълнение на договора за проверка и заверка на годишните финансови отчети, Изпълнителният директор незабавно да уведоми Министерството на икономиката.

 
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg