Обяви и търгове
 
Избор на одитор за 2015 г. на "ВМЗ" ЕАД

Дата на обявяване: 16.11.2015

П Р О Т О К О Л

РД-21-92/12.11.2015 г.

Днес, 12.11.2015 г. в гр. София, Божидар Цецов Лукарски, министър на икономиката, в качеството си на упражняващ правата на държавата  като едноличен собственик  на  капитала на „Вазовски машиностроителни заводи” ЕАД, гр. Сопот,  разгледа  въпроси от компетентността на Общото събрание на дружеството, при следния дневен ред:

Точка единствена: Назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.

На основание чл. 219, ал. 2, чл. 221, т. 6, чл. 232а и чл. 248, ал. 1 от Търговския закон, чл.8, ал.1, чл.9 и чл.12, т.5 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с ПМС № 112/23.05.2003 г., /обн., ДВ, бр. 51 от 03.06.2003 г./, във връзка  чл.38, ал. 1 от Закона за счетоводството, писмо вх. № 26-В-72/09.10.2015 г. на изпълнителния директор на дружеството и след като се запозна с одобрения протокол от 04.11.2015 г. от заседание на комисията, назначена със Заповед № №РД-16-64/30.01.2015 г., взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

Точка единствена: Назначава Специализирано одиторско предприятие „Дружество за одит и консултации“ ООД, гр. София, с рег. № 37 за одитор на „Вазовски машиностроителни заводи” ЕАД, гр. Сопот  за  2015 г.  при  условията  предложени в офертата - обща цена за одита 7800 лв. без ДДС, брой работни часове за  проверка и заверка на ГФО  - 650 работни часа и брой работни часове за текущи консултации – 40 работни часа.

Специализираното одиторско предприятие има следните задължения:

1. Да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2015 г. на „ВМЗ”  ЕАД, гр. Сопот, съгласно Закона за счетоводството.

2. Да завери с подпис и печат: балансите, отчетите за приходите и разходите, отчетите за паричния поток и отчетите за собствения капитал.

3. Да представи доклад за: заверка, с резерви или отказ от заверка, в резултат от извършената проверка на годишния финансов отчет на „Вазовски машиностроителни заводи” ЕАД, гр.Сопот.

4. Да информира своевременно Министерството на икономиката за констатирани нарушения и слабости, съгласно Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с ПМС №112/23.05.2003 година.

5. При заверка с резерви за предходната отчетна година, да съдейства за тяхното отстраняване през следващата.

6. Да оказва лично методическа помощ до окончателното счетоводно приключване на счетоводната година и да предлага мерки за подобряване дейността на дружеството.

7. Да представи в Министерството на икономиката, списък с имената на сътрудниците си /след получаване на настоящето Протоколно решение/, ако използва  такива.

Възлага на Изпълнителния директор да връчи екземпляр от Протоколното решение на специализираното одиторско предприятие и да го запознае с изискванията на Министерството на икономиката, включени в гореспоменатите точки.

Одобреното от Министерството на икономиката възнаграждение, е окончателно и не се допускат други последващи договори или анекси между дружеството и одитора, касаещи допълнително заплащане на одитора.

При постигнато съгласие, възлага на Изпълнителния директор да сключи договор със специализираното одиторско предприятие за проверката и заверката на годишните финансови отчети за 2015 година. Екземпляр от договора да се представи в Министерството на икономиката, както и утвърдената програма за одит на дружеството.

Заверените годишни финансови отчети и докладите от заверката, да се представят от Изпълнителния директор на Министерството на икономиката в сроковете от Закона за счетоводството.

При непостигане на съгласие със специализираното одиторско предприятие  или при констатирано неизпълнение на договора за проверка и заверка на годишните финансови отчети, Изпълнителният директор незабавно да уведоми Министерството на икономиката.

 
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg