Обяви и търгове
 
Избор на одитор за 2016 г. на "БАЕЗ" ЕАД - изменение

Дата на обявяване: 01.08.2016

П Р О Т О К О Л

№ РД-21-69/15.06.2016 г.

Днес, 15.06.2016 г. в гр. София, Божидар Цецов Лукарски - министър на икономиката, в качеството си на упражняващ правата на държавата, като едноличен собственик на капитала на „Българска агенция за експортно застраховане” /БАЕЗ/ ЕАД, гр. София, разгледа въпроси от компетентността на Общото събрание на дружеството, при следния дневен ред:

Точка единствена: Изменение на решението по точка единствена на Протокол № РД -21-46/20.05.2016 г. за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 година.

На основание чл. 102, ал. 1 от Кодекса за застраховането, чл. 219, ал. 2, чл. 221, т. 6, чл. 232а, и чл. 248 от Търговския закон, чл. 40к от Закона за независимия финансов одит, чл. 8, ал. 1, чл. 9 и чл. 12, т. 5 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с ПМС № 112/23.05.2003 г, във връзка с чл. 38, ал.1 от Закона за счетоводството, Протокол № 55/04.05.2016 г. от заседание на Одитния комитет на „БАЕЗ” ЕАД и писмо вх. № 26-М-182/10.05.2016 г. на Одитния комитет на дружеството  и във връзка с писмо  № 94-М-229/31.05.2016 г. на Одитния комитет на „БАЕЗ“ ЕАД, гр. София, взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

1.Текстът „обща цена на одита 9 468 лева, без ДДС“ да се чете  „обща цена на одита 9 468 лева, с включен  ДДС“.

2.Останалите решения включени в Протокол № РД-21-46/20.05.2016 г. остават непроменени.

 
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg