Обяви и търгове
 
Избор на одитор за 2016 г. на "Държавна консолидационна компания" ЕАД -изменение

Дата на обявяване: 30.11.2016

П Р О Т О К О Л

РД-21-106/09.11.2016 г.

Днес, 09.11.2016 г. в гр. София, Божидар Цецов Лукарски - министър на икономиката, в качеството си на упражняващ правата на държавата, като едноличен собственик на капитала на „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД”, гр. София, разгледа въпроси от компетентността на Общото събрание на дружеството, при следния дневен ред:

Точка единствена: Изменение на решението по точка единствена на Протокол № РД-21-104/27.10.2016 г. за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 година.

На основание чл. 219, ал. 2, чл. 221, т. 6, чл. 232а и чл. 248, ал. 1 от Търговския закон, чл.8, ал.1, чл.9 и чл.12, т. 5 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с ПМС № 112/23.05.2003 г., /обн., ДВ, бр. 51 от 03.06.2003 г./, във връзка  чл. 37 от Закона за счетоводството и във връзка с установена техническа грешка от комисията, назначена със Заповед № РД-16-64/30.01.2015 г., взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

1. Изменям текста на точка единствена от Протокол РД-21-104/27.10.2016 г., както следва:

Назначава „АБВП-Одит Стандарт“ ООД, гр. София, предприятие на регистрирани одитори с ръководител на екипа Севдалина Велкова Паскалева притежаваща диплом № 0605 от списъка на регистрираните одитори членове на ИДЕС, за одитор на „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД, гр. София  за  2016 г., който да извърши проверка и заверка на индивидуалния годишен финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет за 2016 г. на дружеството и на годишните финансови отчети на дружествата от Групата „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД, гр. София за 2016 г., при  условията  предложени в офертата - обща цена за одита 28 470 лв., без ДДС, работни часове за  проверка и заверка на ГФО – 3 860 часа и работни часове за текущи консултации – 1 075 часа.

 
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg