Обяви и търгове
 
Избор на одитор за 2016 г. на "ЕКОИНЖЕНЕРИНГ-РМ" ЕООД

Дата на обявяване: 25.10.2016

П Р О Т О К О Л

РД-21-102/21.10.2016 г.

 

Днес, 21.10.2016 г. в гр. София, Божидар Цецов Лукарски, министър на икономиката, в качеството си на упражняващ правата на държавата  като едноличен собственик  на  капитала на „Екоинженеринг - РМ” ЕООД, гр. София, разгледа  въпроси от компетентността на Общото събрание на дружеството при следния дневен ред:

Точка единствена: Назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 година.

На основание чл. 146, чл. 147 ал. 2 от Търговския закон, чл.8, ал.1, чл. 9  и чл. 11, т. 8 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с ПМС № 112/23.05.2003 г., (обн., ДВ, бр. 51 от 03.06.2003 г.), във връзка  чл. 37 от Закона за счетоводството и след като се запозна с одобрения протокол от 19.10.2016 г. на заседание на комисията, назначена със Заповед № РД 16-64/30.01.2015 г., взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

По точка единствена: Назначава регистрирания одитор Али Али Вейсел – диплом № 0717 от гр. София за одитор на „Екоинженеринг - РМ” ЕООД, гр. София  за 2016 година, при условията предложени в офертата - обща цена за одита  1 050 лв., без ДДС, работни часове за  проверка и заверка  - 165 часа и работни часове за текущи консултации – 50 часа.

Регистрираният одитор има следните задължения:

1. Да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2016 г. на „Екоинженеринг - РМ” ЕООД, гр. София, съгласно Закона за счетоводството.

2. Да завери с подпис и печат: баланса, отчета за приходите и разходите, отчета за паричния поток и отчета за собствения капитал.

3. Да представи доклад за: заверка, заверка с резерви или отказ от заверка, в резултат от извършената проверка на годишния финансов отчет.

4. Да информира своевременно Министерството на икономиката за констатирани нарушения и слабости, съгласно Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с ПМС №112/23.05.2003 година.

5. При заверка с резерви за предходната отчетна година да съдейства за тяхното отстраняване през следващата.

6. Да оказва лично методическа помощ до окончателното счетоводно приключване на счетоводната година и да предлага мерки за подобряване дейността на дружеството.

7. Да представи в Министерството на икономиката списък с имената на сътрудниците си /след получаване на настоящето Протоколно решение/, ако използва  такива.

Възлага на управителите да връчат екземпляр от Протоколното решение на регистрирания одитор и да го запознаят с изискванията на Министерството на икономиката, включени в гореспоменатите точки.

Одобреното от Министерството на икономиката възнаграждение е окончателно и не се допускат други последващи договори или анекси между дружеството и одитора, касаещи допълнително заплащане на одитора.

При постигнато съгласие, възлага на управителите да сключат договор с регистрирания одитор за проверката и заверката на годишния финансов отчет за съответната година. Екземпляр от договора да се представи в Министерството на икономиката, както и утвърдената програма за одит на дружеството.

Завереният годишен финансов отчет и доклада от заверката да се представят от управителите на Министерството на икономиката в сроковете от Закона за счетоводството.

При непостигане на съгласие с регистрирания одитор или при констатирано неизпълнение на договора за проверката и заверката на годишния финансов отчет, управителите незабавно да уведомят Министерството на икономиката.

 
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg