Обяви и търгове
 
Избор на одитор за 2017 г. на „Държавна коносолидационна компания” ЕАД, гр. София

Дата на обявяване: 29.09.2017

П Р О Т О К О Л

№ РД – 21- 47/29.09.2017 г.

Днес, 29.09.2017 г. в гр. София, Емил Любенов Караниколов, министър на икономиката, в качеството си на упражняващ правата на държавата  като едноличен собственик на капитала на „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД”, гр. София,  разгледа  въпроси от компетентността на Общото събрание на дружеството, при следния дневен ред:

Точка единствена: Назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на индивидуалния годишен финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет за 2017 г. на „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД, гр. София и на годишните финансови отчети на дружествата от Групата „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД,  гр. София   за 2017 година.

На основание чл. 219, ал. 2, чл. 221, т. 6, чл. 232а и чл. 248, ал. 1 от Търговския закон, чл.8, ал.1, чл.9 и чл.12, т. 5 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с ПМС № 112/23.05.2003 г., /обн., ДВ, бр. 51 от 03.06.2003 г./, във връзка  чл. 37, ал.1 от Закона за счетоводството, писмо вх. № 26-00-50/16.08.2017 г. на изпълнителния директор на дружеството и след като се запозна с одобрения протокол от 21.08.2017 г. от заседание на комисията, назначена със Заповед № РД-16-64/30.01.2015 г., взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

Точка единствена: Назначава Одиторското дружество „АБВП-Одит Стандарт“ ООД, гр. София, регистрационен № 0165 в публичния регистър на ИДЕС, за одитор на „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД, гр. София  за  2017 г., което да извърши проверка и заверка на индивидуалния годишен финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет за 2017 г. на дружеството и на годишните финансови отчети на дружествата от Групата „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД,  гр. София за 2017 г., при  условията  предложени в офертата - обща цена за одита 37 980 лв., без ДДС, работни часове за  проверка и заверка на ГФО – 5 150 часа и работни часове за текущи консултации – 1 605 часа.

 

Одиторското дружество има следните задължения:

1. Да извърши проверка и заверка на индивидуалния годишен финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет за 2017 г. на „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД,  гр. София и на годишните финансови отчети на дружествата от Групата „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД,  гр. София за 2017 г., съгласно Закона за счетоводството.

2. Да завери с подпис и печат: балансите, отчетите за приходите и разходите, отчетите за паричния поток и отчетите за собствения капитал.

3. Да представи доклади за: заверка, заверка с резерви или отказ от заверка, в резултат от извършената проверка на индивидуалния годишен финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет за 2017 г. на „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД, гр. София и на годишните финансови отчети на дружествата от Групата „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД,  гр. София за 2017 година.

4. Да информира своевременно Министерството на икономиката за констатирани нарушения и слабости, съгласно Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с ПМС №112/23.05.2003 година.

5. При заверка с резерви за предходната отчетна година, да съдейства за тяхното отстраняване през следващата.

6. Да оказва лично методическа помощ до окончателното счетоводно приключване на счетоводната година и да предлага мерки за подобряване дейността на дружеството.

8. Да представи в Министерството на икономиката, списък с имената на сътрудниците си /след получаване на настоящето Протоколно решение/, ако използва  такива.

Възлага на Изпълнителния директор да връчи екземпляр от Протоколното решение на регистрирания одитор и да го запознае с изискванията на Министерството на икономиката, включени в гореспоменатите точки.

Одобреното от Министерството на икономиката възнаграждение,  е окончателно и не се допускат други последващи договори или анекси между дружеството и одиторите, касаещи допълнително заплащане на одитора.

При постигнато съгласие, възлага на Изпълнителния директор да сключи договор с регистрирания одитор за проверката и заверката на индивидуалния годишен финансов отчет за 2017 г. и консолидирания финансов отчет за 2017 г. на групата „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД, гр. София. Екземпляр от договора да се представи в Министерството на икономиката, както и утвърдената програма за одит на дружеството.

Заверените индивидуален годишен финансов отчет за 2017 г на „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД”, гр. София и консолидирания финансов отчет за 2017 г. на групата „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД”, гр. София, да се представят от Изпълнителния директор в Министерството на икономиката в сроковете от Закона за счетоводството.

При непостигане на съгласие с регистрирания одитор или при констатирано неизпълнение на договора за проверка и заверка на годишните финансови отчети, Изпълнителният директор незабавно да уведоми Министерството на икономиката.

Съветът на директорите на „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД”, гр. София, в рамките на своите правомощията да предприеме съответните действия за назначаване на регистрирани одитори за проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2017 г. на дружествата от групата „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД”, гр. София.

 
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката YouTube Министерство на икономиката