Обяви и търгове
 
Избор на одитор за 2018 г. на „Панагюрски мини” ЕАД (л), с. Елшица

Дата на обявяване: 10.09.2019

П Р О Т О К О Л

РД-21-44/09.09.2019 г.

Днес, 09.09.2019 г. в гр. София, Емил Любенов Караниколов, министър на икономиката, в качеството си на упражняващ правата на държавата, като едноличен собственик на капитала на "Панагюрски мини" ЕАД (в ликвидация), с. Елшица, Област Пазарджик разгледа въпроси от компетентността на Общото събрание на дружеството при следния дневен ред:

Точка единствена: Назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на "Панагюрски мини" ЕАД (л) за 2019 година.

На основание чл. 219, ал. 2, чл. 221, т. 6, чл. 232а и чл. 248, ал. 1 от Търговския закон, чл. 8, ал. 1, чл. 9 и чл. 12, т. 5 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с ПМС № 112/23.05.2003 г., /обн., ДВ, бр. 51 от 03.06.2003 г./, във връзка чл.37, ал. 1 от Закона за счетоводството, писмо вх. № 26-00-50/14.08.2019 г. на ликвидатора на дружеството и след като се запозна с одобрения протокол от 21.08.2019 г. от заседание на комисията, назначена със Заповед № РД 16-273/19.02.2019 г. на министъра на икономиката, взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

Точка единствена: Назначава регистрирания одитор Севдалина Велкова Паскалева, притежаваща диплом № 0605 от списъка на регистрираните одитори, членове на ИДЕС в България за одитор на "Панагюрски мини" ЕАД (л), с. Елшица за 2019 г. при условията предложени в офертата - обща цена за одита 900 лв., без ДДС, работни часове за проверка и заверка на ГФО - 60 часа и работни часове за текущи консултации – 25 часа.

Регистрираният одитор има следните задължения:

1. Да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г. на "Панагюрски мини" ЕАД (л), гр. Перник, съгласно Закона за счетоводството.

2. Да завери с подпис и печат: баланса, отчета за приходите и разходите, отчета за паричния поток и отчета за собствения капитал.

3. Да представи доклад за: заверка, заверка с резерви или отказ от заверка, в резултат от извършената проверка на годишния финансов отчет.

4. Да информира своевременно Министерство на икономиката за констатирани нарушения и слабости, съгласно Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с ПМС №112/23.05.2003 година.

5. При заверка с резерви за предходната отчетна година да съдейства за тяхното отстраняване през следващата.

6. Да оказва лично методическа помощ до окончателното счетоводно приключване на счетоводната година и да предлага мерки за подобряване дейността на дружеството.

7. Да представи в Министерство на икономиката списък с имената на сътрудниците си /след получаване на настоящето Протоколно решение/, ако използва такива.

Възлага на ликвидатора на дружеството да връчи екземпляр от Протоколното решение на регистрирания одитор и да го запознае с изискванията на Министерството на икономиката, включени в гореспоменатите точки.

Одобреното от Министерство на икономиката възнаграждение е окончателно и не се допускат други последващи договори или анекси между дружеството и одитора, касаещи допълнително заплащане на одитора.

При постигнато съгласие, възлага на ликвидатора на дружеството да сключи договор с регистрирания одитор за проверката и заверката на годишния финансов отчет за съответната година. Екземпляр от договора да се представи в Министерство на икономиката, както и утвърдената програма за одит на дружеството.

Завереният годишен финансов отчет и доклада от заверката да се представят от ликвидатора на дружеството на Министерство на икономиката в сроковете от Закона за счетоводството.

При непостигане на съгласие с регистрирания одитор или при констатирано неизпълнение на договора за проверката и заверката на годишния финансов отчет, ликвидаторите на дружеството незабавно да уведомят Министерство на икономиката.

 
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката