Обяви и търгове
 
Избор на одитор за "БАЕЗ" ЕАД

Дата на обявяване: 12.08.2015

П Р О Т О К О Л

РД-21-70/11.08.2015 г.

Днес, 11.08.2015 г. в гр. София – Божидар Цецов Лукарски, министър на икономиката, в качеството си на упражняващ правата на държавата, като едноличен собственик на капитала на „Българска агенция за експортно застраховане” /БАЕЗ/ ЕАД, гр. София, разгледа въпроси от компетентността на Общото събрание на дружеството, при следния дневен ред:

Точка единствена: Назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 година.

На основание чл. 102, ал. 1 от Кодекса за застраховането, чл. 219, ал. 2, чл. 221, т. 6, чл. 232а, и чл. 248 от Търговския закон, чл. 40к от Закона за независимия финансов одит, чл. 8, ал. 1, чл. 9 и чл. 12, т. 5 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с ПМС № 112/23.05.2003 г, във връзка с чл. 38, ал.1 от Закона за счетоводството, Протокол № 50/07.07.2015 г. от заседание на Одитния комитет на „БАЕЗ” ЕАД и писмо вх. № 26-Б-129/09.07.2015 г. на изпълнителните директори на дружеството, взе следните

Р Е Ш Е Н И Я:

По точка еденствена: Назначава  Специализираното одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, гр. София, регстр. № 0032 от списъка на регистрираните одитори, членове на ИДЕС в България и регстр. № 68 от списъка на утвърдените от Комисията за финансов надзор регистрирани одитори, които имат права да заверяват ГФО на застрахователите за одитор на „БАЕЗ” ЕАД, гр. София за 2015 година, при условията, предложени в офертата - обща цена на одита 5 900 лева, без ДДС, работни часове за  проверка и заверка  -  200 часа и работни часове за текущи консултации – 30 часа.

Регистрираният одитор  има следните задължения:

1. Да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2015 г. на „БАЕЗ” ЕАД, гр. София, съгласно Закона за счетоводството.

2. Да завери с подпис и печат: баланса, отчета за приходите и разходите, отчета за паричния поток и отчета за собствения капитал.

3. Да представи доклад за: заверка, заверка с резерви или отказ от заверка,  в резултат от извършената проверка на годишния финансов отчет.

4. Да информира своевременно Министерство на икономиката за констатирани нарушения и слабости, съгласно Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с ПМС №112/23.05.2003 година.

5. При заверка с резерви за предходната отчетна година да съдейства за тяхното отстраняване през следващата.

6. Да оказва лично методическа помощ до окончателното счетоводно приключване на счетоводната година и да предлагат мерки за подобряване дейността на дружеството.

7. Да представи в Министерство на икономиката списък с имената на сътрудниците си /след получаване на настоящето Протоколно решение/, ако използват  такива.

Възлага на изпълнителните директори да връчат екземпляр от Протоколното решение на  регистрирания одитор и да го запознае с изискванията на Министерство на икономиката, включени в гореспоменатите точки.

Одобреното от Министерство на икономиката възнаграждение е окончателно и не се допускат други последващи договори или анекси между дружеството и одитора, касаещи допълнително заплащане на одитора.

При постигнато съгласие, възлага на изпълнителните директори, след одобрение на Одитния комитет на дружеството да сключи договор с регистрирания одитор за проверката и заверката на годишния финансов отчет за съответната година. Екземпляр от договора да се представи в Министерство на икономиката и на Одитния комитет на дружеството, както и утвърдената програма за одит на дружеството.

Завереният годишен финансов отчет и  докладът за заверката да се представят от Изпълнителните директори на Министерството на икономиката в сроковете, съгласно Закона за счетоводството.

При непостигане на съгласие с регистрирания одитор или при констатирано неизпълнение на договора за проверката и заверката на годишния финансов отчет, Изпълнителните директори незабавно да уведомят Министерство на икономиката и Одитния комитет на дружеството.

 
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg