Обяви и търгове
 
Избор на одитор за "БАЕЗ" ЕАД за 2012 г.

Дата на обявяване: 20.06.2012

П Р О Т О К О Л

№ РД-21-81/23.07.2012 г.

Днес, 23.07.2012 г. в гр. София, Делян Александров Добрев, министър на икономиката, енергетиката и туризма, в качеството си на представител на държавата  като едноличен собственик  на  капитала на "Българска агенция за експортно застраховане" /БАЕЗ/ ЕАД, гр. София разгледа  въпроси от компетентността на Общото събрание на дружеството при следния дневен ред:

Точка единствена: Назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.

На основание чл. 102, ал. 1 от Кодекса за застраховането, чл. 219, ал. 2, чл. 221, т. 6, чл. 232а и чл. 248, ал. 1 от Търговския закон, чл. 40к от Закона за независимия финансов одит, чл.8, ал.1, чл.9 и чл.12, т.5 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с ПМС № 112/23.05.2003 г., (обн., ДВ, бр. 51 от 03.06.2003 г.), във връзка чл.38, ал.1 от Закона за счетоводството, Протокол № 29/04.07.2012 от заседание на Одитния комитет на "БАЕЗ" ЕАД и писмо вх. № 26-00-85/11.07.2012 г. на Одитния комитет на дружеството, взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

Точка единствена: Назначава Специализираното одиторско предприятие "Грант Торнтон" ООД, гр. София, рег. № 0032 от списъка на регистрираните одитори, членове на ИДЕС в България за одитор на "БАЕЗ" ЕАД, гр. София за 2012 г., при условията, предложени в офертата - обща цена на одита 7 900 лева, без ДДС, работни часове за  проверка и заверка  - 140 часа и работни часове за текущи консултации – 30 часа.

Регистрираният одитор има следните задължения:

1. Да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2012 г. на "БАЕЗ" ЕАД, гр. София, съгласно Закона за счетоводството.

2. Да завери с подпис и печат: баланса, отчета за приходите и разходите, отчета за паричния поток и отчета за собствения капитал.

3. Да представи доклад за: заверка, заверка с резерви или отказ от заверка, в резултат от извършената проверка на годишния финансов отчет.

4. Да информира своевременно Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за констатирани нарушения и слабости, съгласно Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с ПМС №112/23.05.2003 г.

5. При заверка с резерви за предходната отчетна година да съдейства за тяхното отстраняване през следващата.

6. Да оказва лично методическа помощ до окончателното счетоводно приключване на счетоводната година и да предлага мерки за подобряване дейността на дружеството.

7. Да представи в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма списък с имената на сътрудниците си /след получаване на настоящето Протоколно решение/, ако използва  такива.

Възлага на Изпълнителния директор да връчи екземпляр от Протоколното решение на регистрирания одитор и да го запознае с изискванията на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, включени в гореспоменатите точки.

Одобреното от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма възнаграждение е окончателно и не се допускат други последващи договори или анекси между дружеството и одитора, касаещи допълнително заплащане на одитора.

При постигнато съгласие, възлага на Изпълнителния директор, след одобрение на Одитния комитет на дружеството да сключи договор с регистрирания одитор за проверката и заверката на годишния финансов отчет за съответната година. Екземпляр от договора да се представи в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, както и утвърдената програма за одит на дружеството.

Завереният годишен финансов отчет и доклада от заверката да се представят от Изпълнителния директор на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма в сроковете от Закона за счетоводството.

При непостигане на съгласие с регистрирания одитор или при констатирано неизпълнение на договора за проверката и заверката на годишния финансов отчет, Изпълнителният директор незабавно да уведоми Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.

 

ДЕЛЯН ДОБРЕВ

Министър на икономиката,

енергетиката и туризма

 
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката