Обяви и търгове
 
Избор на одитор за "Еко Антрацит" ЕАД за 2012 г.

Дата на обявяване: 21.06.2012

П Р О Т О К О Л

РД-21-89/25.07.2012 г.

 

Днес, 25.07.2012 г. в гр. София, Делян Александров Добрев, министър на икономиката, енергетиката и туризма, в качеството си на представител на  държавата като едноличен собственик на капитала на "ЕКО АНТРАЦИТ" ЕАД, гр. Димитровград, разгледа въпроси от компетентността на Общото събрание на дружеството при следния дневен ред:

1. Назначаване на регистриран одитор за независим финансов одит на годишния финансов отчет за 2012 г.

На основание чл. 219, ал. 2, чл. 221, т. 6, чл. 232а и чл. 248 от Търговския закон, чл. 8, ал.1, чл. 9  и чл. 12, т. 5 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с ПМС № 112/23.05.2003 г., във връзка с чл. 38, ал.1 от Закона за счетоводството и след като се запозна с протокола от 19.07.2012 г. от заседание на комисията назначена със Заповед № РД 16-189/ 02.03.2007 г., взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

1. Назначава регистрирания одитор – Стефана Трифонова Стоицева, диплом № 154  от  гр. София при условията, предложени в офертата - обща цена на одита 3 000 лв. без ДДС, работни часове за проверка и заверка – 100 р. ч. за одитор на "ЕКО АНТРАЦИТ" ЕАД, гр. Димитровград за 2012 г.

Регистрираният одитор има следните задължения:

1. Да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2012 г. на едноличното търговско дружество съгласно Закона за счетоводството.

2. Да завери с подпис и печат: баланса, отчета за приходите и разходите, отчета за паричния поток и отчета за собствения капитал.

3. Да представи доклад за: заверка, заверка с резерви или отказ от заверка,  в резултат от извършената проверка на годишния финансов отчет.

4. Да информира своевременно Министерство на икономиката, енергетиката и туризма за констатирани нарушения и слабости, съгласно Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с ПМС №112/23.05.2003 година.

5. При заверка с резерви за предходната отчетна година да съдейства за тяхното отстраняване през следващата.

6. Да оказва лично методическа помощ до окончателното счетоводно приключване на счетоводната година и да предлага мерки за подобряване дейността на дружеството.

7. Да представи в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма списък с имената на сътрудниците си /след получаване на настоящето Протоколно решение/, ако използва  такива.

Възлага на изпълнителния директор да връчи екземпляр от Протоколното решение на регистрирания одитор и да го запознае с изискванията на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, включени в гореспоменатите точки.

Одобреното от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма възнаграждение е окончателно и не се допускат други последващи договори или анекси между дружеството и одитора, касаещи допълнително заплащане на одитора.

При постигнато съгласие, възлага на изпълнителния директор, да сключи договор с регистрирания одитор  за проверката и заверката на годишния финансов отчет за съответната година. Екземпляр от договора да се представи в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, както и утвърдената програма за одит на дружеството.

Завереният годишен финансов отчет и доклада от заверката да се представят от изпълнителния директор на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма в сроковете от Закона за счетоводството.

При непостигане на съгласие с регистрирания одитор или при констатирано неизпълнение на договора за проверката и заверката на годишния финансов отчет, изпълнителният директор незабавно да уведоми Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.

 

ДЕЛЯН ДОБРЕВ

Министър на икономиката,

енергетиката и туризма

 
 
отпечатай тази страница
 
Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката