Обяви и търгове
 
Избор на одитор за "Ел Би Булгарикум" ЕАД за 2013 г.

Дата на обявяване: 26.06.2013

П Р О Т О К О Л

РД 21-92/22.07.2013 г.

Днес, 22.07.2013 г. в гр. София, Драгомир Велков Стойнев, министър на икономиката и енергетиката, в качеството си на представител на държавата като едноличен собственик на капитала на "ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМ" ЕАД, гр. София, разгледа въпроси от компетентността на Общото събрание на дружеството при следния дневен ред:

Точка единствена: Назначаване на регистриран одитор за независим финансов одит на годишния финансов отчет за 2013 г.

На основание чл. 219, чл. 221, т. 6, чл. 232а и чл. 248 от Търговския закон, чл. 8, ал.1, чл. 9 и чл. 12, т. 5 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с ПМС № 112/23.05.2003 г., във връзка с чл. 38, ал.1 от Закона за счетоводството и след като се запозна с утвърдения протокол от 16.07.2013 г. от заседание на Комисията назначена със Заповед № РД 16-74/ 21.05.2013 г., взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

Назначава регистрирания одитор – Али Али Вейсел, диплом № 0717 от гр. София при условията, предложени в офертата - обща цена на одита 3 800 лв. без ДДС, работни часове за проверка и заверка – 400 р. ч. и работни часове за текущи консултации – 42 р. ч. за одитор на "ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМ" ЕАД, гр. София за 2013 година.

Регистрираният одитор има следните задължения:

1. Да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2013 г. на едноличното търговско дружество съгласно Закона за счетоводството.

2. Да завери с подпис и печат: баланса, отчета за приходите и разходите, отчета за паричния поток и отчета за собствения капитал.

3. Да представи доклад за: заверка, заверка с резерви или отказ от заверка, в резултат от извършената проверка на годишния финансов отчет.

4. Да информира своевременно Министерство на икономиката и енергетиката за констатирани нарушения и слабости, съгласно Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с ПМС №112/23.05.2003 година.

5. При заверка с резерви за предходната отчетна година да съдейства за тяхното отстраняване през следващата.

6. Да оказва лично методическа помощ до окончателното счетоводно приключване на счетоводната година и да предлага мерки за подобряване дейността на дружеството.

7. Да представи в Министерство на икономиката и енергетиката списък с имената на сътрудниците си /след получаване на настоящето Протоколно решение/, ако използва такива.

Възлага на изпълнителния директор да връчи екземпляр от Протоколното решение на регистрирания одитор и да го запознае с изискванията на Министерство на икономиката и енергетиката, включени в гореспоменатите точки.

Одобреното от Министерство на икономиката и енергетиката възнаграждение е окончателно и не се допускат други последващи договори или анекси между дружеството и одитора, касаещи допълнително заплащане на одитора.

При постигнато съгласие, възлага на изпълнителния директор, да сключи договор с регистрирания одитор за проверката и заверката на годишния финансов отчет за съответната година. Екземпляр от договора да се представи в Министерство на икономиката и енергетиката, както и утвърдената програма за одит на дружеството.

Завереният годишен финансов отчет и доклада от заверката да се представят от изпълнителния директор на Министерство на икономиката и енергетиката в сроковете от Закона за счетоводството.

При непостигане на съгласие с регистрирания одитор или при констатирано неизпълнение на договора за проверката и заверката на годишния финансов отчет, изпълнителният директор незабавно да уведоми Министерство на икономиката и енергетиката.

 

 

 

 

 
Крайна дата за подаване на документи: 08.07.2013
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg