Обяви и търгове
 
Избор на одитор за "Маджарово" ЕАД /л/ за 2014 г.

Дата на обявяване: 30.05.2014

П Р О Т О К О Л

№ РД-21-50/24.06.2014 г.

Днес, 24.06.2014 г. в гр. София, Драгомир Велков Стойнев, министър на икономиката и енергетиката, в качеството си на упражняващ правата на държавата,  като едноличен собственик на капитала на "Маджарово" ЕАД /в ликвидация/, гр. Маджарово разгледа въпроси от компетентността на Общото събрание на дружеството при следния дневен ред:

Точка единствена: Назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 година.

На основание чл. 219, ал. 2, чл. 221, т. 6, чл. 232а и чл. 248, ал. 1 от Търговския закон, чл.8, ал.1, чл.9 и чл.12, т.5 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с ПМС № 112/23.05.2003 г., /обн., ДВ, бр. 51 от 03.06.2003 г./, във връзка  чл.38, ал. 1 от Закона за счетоводството, писмо вх. № 26-00-39/12.06.2014 г. на изпълнителния директор на дружеството и след като се запозна с одобрения протокол от 16.06.2014 г. от заседание на комисията, назначена със Заповед № РД 16-741/21.05.2013 г., взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

Точка единствена: Назначава регистрирания одитор Христина Иванова Митева, гр. Димитровград, притежаващ диплом № 0327 за одитор на "Маджарово"  ЕАД /в ликвидация/, гр. Маджарово за 2014 г. при условията предложени в офертата - обща цена за одита 450 лв., без ДДС, работни часове за  проверка и заверка на ГФО  - 50 часа и работни часове за текущи консултации – 8 часа.

Регистрираният одитор има следните задължения:

1. Да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2014 г. на "Маджарово" ЕАД /в ликвидация/, гр. Маджарово, съгласно Закона за счетоводството.

2. Да завери с подпис и печат: баланса, отчета за приходите и разходите, отчета за паричния поток и отчета за собствения капитал.

3. Да представи доклад за: заверка с резерви или отказ от заверка, в резултат от извършената проверка на годишния финансов отчет.

4. Да информира своевременно Министерството на икономиката и енергетиката за констатирани нарушения и слабости, съгласно Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с ПМС №112/23.05.2003 година.

5. При заверка с резерви за предходната отчетна година да съдейства за тяхното отстраняване през следващата.

6. Да оказва лично методическа помощ до окончателното счетоводно приключване на счетоводната година и да предлага мерки за подобряване дейността на дружеството.

7. Да представи в Министерството на икономиката и енергетиката списък с имената на сътрудниците си /след получаване на настоящето Протоколно решение/, ако използва  такива.

Възлага на Изпълнителния директор да връчи екземпляр от Протоколното решение на регистрирания одитор и да го запознае с изискванията на Министерството на икономиката и енергетиката, включени в гореспоменатите точки.

Одобреното от Министерството на икономиката и енергетиката  възнаграждение е окончателно и не се допускат други последващи договори или анекси между дружеството и одитора, касаещи допълнително заплащане на одитора.

При постигнато съгласие, възлага на Изпълнителния директор да сключи договор с регистрирания одитор за проверката и заверката на годишния финансов отчет за съответната година. Екземпляр от договора да се представи в Министерството на икономиката и енергетиката, както и утвърдената програма за одит на дружеството.

Завереният годишен финансов отчет и доклада от заверката да се представят от Изпълнителния директор на Министерството на икономиката и енергетиката в сроковете от Закона за счетоводството.

При непостигане на съгласие с регистрирания одитор или при констатирано неизпълнение на договора за проверката и заверката на годишния финансов отчет, Изпълнителният директор незабавно да уведоми Министерството на икономиката и енергетиката.

 
Крайна дата за подаване на документи: 09.06.2014
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg