Обяви и търгове
 
Избор на одитор за "НКИЗ" ЕАД за 2012 г.

Дата на обявяване: 28.06.2012

П Р О Т О К О Л

№ РД-21-85/23.07.2012 г.

Днес, 23.07.2012 г. в гр. София, Делян Александров Добрев, министър на икономиката, енергетиката и туризма, в качеството си на представител на държавата  като едноличен собственик  на  капитала на "Национална компания индустриални зони" ЕАД, гр. София разгледа  въпроси от компетентността на Общото събрание на дружеството при следния дневен ред:

Точка единствена: Назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 година.

На основание чл. 219, ал. 2, чл. 221, т. 6, чл. 232а и чл. 248, ал. 1 от Търговския закон, чл.8, ал.1, чл.9 и чл.12, т.5 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с ПМС № 112/23.05.2003 г., (обн., ДВ, бр. 51 от 03.06.2003 г.), във връзка  чл.38, ал. 1 от Закона за счетоводството и след като се запозна с одобрения протокол от 11.07.2012 г. от заседание на комисията, назначена със Заповед № РД 16-189/02.03.2007 г., взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

Точка единствена: Назначава регистрирания одитор Виолета Илиева Иванова  – диплом № 0410 от гр. София за одитор на "Национална компания индустриални зони" ЕАД, гр. София за 2012 година, при условията предложени в офертата - обща цена на одита 3 000 лева, без ДДС, работни часове за  проверка и заверка  - 200 часа и работни часове за текущи консултации – 50 часа.

Регистрираният одитор има следните задължения:

1. Да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2012 г. на "Национална компания индустриални зони" ЕАД, гр. София, съгласно Закона за счетоводството.

2. Да завери с подпис и печат: баланса, отчета за приходите и разходите, отчета за паричния поток и отчета за собствения капитал.

3. Да представи доклад за: заверка, заверка с резерви или отказ от заверка, в резултат от извършената проверка на годишния финансов отчет.

4. Да информира своевременно Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за констатирани нарушения и слабости, съгласно Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с ПМС №112/23.05.2003 година.

5. При заверка с резерви за предходната отчетна година да съдейства за тяхното отстраняване през следващата.

6. Да оказва лично методическа помощ до окончателното счетоводно приключване на счетоводната година и да предлага мерки за подобряване дейността на дружеството.

7. Да представи в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма списък с имената на сътрудниците си /след получаване на настоящето Протоколно решение/, ако използва  такива.

Възлага на Изпълнителния директор да връчи екземпляр от Протоколното решение на регистрирания одитор и да го запознае с изискванията на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, включени в гореспоменатите точки.

Одобреното от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма възнаграждение е окончателно и не се допускат други последващи договори или анекси между дружеството и одитора, касаещи допълнително заплащане на одитора.

При постигнато съгласие, възлага на Изпълнителния директор да сключи договор с регистрирания одитор за проверката и заверката на годишния финансов отчет за съответната година. Екземпляр от договора да се представи в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, както и утвърдената програма за одит на дружеството.

Завереният годишен финансов отчет и доклада от заверката да се представят от Изпълнителния директор на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма в сроковете от Закона за счетоводството.

При непостигане на съгласие с регистрирания одитор или при констатирано неизпълнение на договора за проверката и заверката на годишния финансов отчет, Изпълнителният директор незабавно да уведоми Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.

 

ДЕЛЯН ДОБРЕВ

Министър на икономиката,

енергетиката и туризма

 
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката