Обяви и търгове
 
"Изграждане на портал на Министерство на икономиката за предоставяне на електронни административни услуги с интегрирана към него специализирана административна информационна система"

Дата на обявяване: 18.03.2015

Министерство на икономиката отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура с предмет: "Изграждане на портал на Министерство на икономиката за предоставяне на електронни административни услуги с интегрирана към него специализирана административна информационна система", осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд" в рамките на изпълнение на Договор № 13-31-7/23.04.2014 г., Подприоритет 3.1 "Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление", бюджетна линия BG051PO002/13/3.1-08.

Решение

Обявление

Документация

Становище на АОП по чл. 22, ал. 2, т. 22 от ЗОП

Разяснение от 03.04.2015 г.

Разяснение от 09.04.2015 г.

Разяснение от 21.04.2015 г.

Протокол от разглеждането на документите и информацията в плик № 1 за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя, публикуван на 13.05.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Решение за обявяване класирането на участниците и участника, определен за изпълнител (публикувано на 02.06.2015)

Протоколи от работата на комисията (публикувани на 02.06.2015)

Доклад на комисията (публикуван на 02.06.2015)

Информация за освободени гаранции за участие (публикувана на 30.06.2015)

Решение за прекратяване на процедурата (публикувано на 25.11.2015 г.)

Информация за освободена гаранция за участие (11.01.2016)

 

 

 

 

 

 

 
Крайна дата за подаване на документи: 27.04.2015
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg