Обяви и търгове
 
Консултантска подкрепа и експертиза, свързана с подготовката на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, текущи оценки по договори за безвъзмездна финансова помощ/административни договори, при администриране на възражения и сигнали за не

Дата на обявяване: 09.11.2018

Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП, във вр. с чл. 29, ал. 1 от ППЗОП, във връзка с участие на външен експерт в подготовка на документация по обществена поръчка с предмет: „Консултантска подкрепа и експертиза, свързана с подготовката на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, текущи оценки по договори за безвъзмездна финансова помощ/административни договори, при администриране на възражения и сигнали за нередности, както и при осъществяване на вътрешен контрол по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК)

При подготовката на документацията за обществената поръчка е участвало външно лице, а именно Силвия Атанасова, с № ВЕ-1932 от Списъка на АОП по чл.229, ал.1, т.17 от ЗОП, във връзка с договор № 73/21.09.2018г.

Лицето е взело участие при изготвянето на следните документи:  методика за оценка; техническата спецификация; критерии за подбор; образец на техническо и ценово предложение.

Доклад за извършена работа /публикуван в Профила на купувача на 09.11.2018г./

 
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg