Обяви и търгове
 
Оценка на оферти от регистрирани одитори за "ДКК" ЕАД и "Сертификация" ЕАД за 2012 г.

Дата на обявяване: 21.06.2012

П Р О Т О К О Л

Днес 13.07.2012 г. Комисията за оценка на получените оферти от регистрирани одитори (дипломирани експерт-счетоводители и специализирани одиторски предприятия) за сключване на договори за одитиране на годишните финансови отчети за 2012 г. проведе заседание при следния дневен ред:

Оценка на получените оферти от регистрирани одитори за сключване на договор за одитиране на годишния финансов отчет за 2012 г.на:

1.     "Държавна консолидационна компания" /ДКК/ ЕАД, гр. София

2.     "Сертификация" ЕАД, гр. София

 

На заседанието присъстваха: Николай Коцев, Любомир Стефанов, Митричка Стоянова и Зоя Пеева. Отсъстваха– Величка Ненова и Атанаска Ангелова в годишен отпуск.

 

1. "ДКК" ЕАД, гр. София

С писмо №26-00-85/13.07.2012 г. изпълнителният директор на  "ДКК" ЕАД, гр. София, е представил в Министерството на икономиката,   енергетиката и туризма материали по набиране на оферти от регистрирани одитори за сключване на договор за одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.

Представените материали са изготвени съгласно действащата Процедура за избор на регистрирани одитори.

Комисията разгледа представените материали и установи, че съгласно Приложение № 3 към чл. 7, ал. 3, т. 3 от Вътрешните правила за организация на дейността в дирекция "ИОУДУ”" утвърдени със Заповед № РД-16-1130/06.10.2010 г. на министъра на икономиката, енергетиката и туризма, към преписката са приложени:  копие от обявата във вестник "Капитал Дейли" от 02.07.2012 г., 3 (три) броя оферти от регистрирани одитори постъпили в указания в обявата срок в затворени и запечатани пликове и  декларация от изпълнителния директор, че постъпилите оферти не са отваряни.

След  направените  разисквания,  Комисията  реши  да  приеме  и разгледа получените оферти, както следва:

1. Регистриран одитор Владимир Светославов Колмаков, гр. София - диплом № 0575 от списъка на регистрираните одитори, членове на ИДЕС в България.

Офертата съдържа:

- Обща цена на одита –  5 900 лв., без ДДС;

- Брой на работни часове за проверка и заверка – 220 часа;

- Брой на работни часове за текущи консултации – 10.

 

2. Регистриран одитор Мирослав Цветанов Каменов, гр. София - диплом № 0732 от списъка на регистрираните одитори, членове на ИДЕС в България.

Офертата съдържа:

- Обща цена на одита –  7 600, без ДДС лв.;

- Брой на работни часове за проверка и заверка – 190 часа;

- Брой на работни часове за текущи консултации – 0.

 

3. Регистриран одитор Мариана Петрова Михайлова, гр. София – диплом № 0203 от списъка на регистрираните одитори, членове на ИДЕС в България.

Офертата съдържа:

- Обща цена на одита –  3 300, без ДДС лв.;

- Брой на работни часове за проверка и заверка – 200 часа;

- Брой на работни часове за текущи консултации – 30.

Комисията направи оценка и присъди точки по всеки показател на представените оферти, съгласно критериите по Приложение №3 към чл.7, ал. 3, т. 3 от Вътрешните правила  за дейността на дирекция "ИОУДУ", както следва:

1. По офертата на регистрирания одитор Владимир Светославов Колмаков:

-         Обща цена за одита – 3,92т.

-         Брой работни часове за проверка и заверка  -  2,00 т.

-         Брой работни часове за текущи консултации – 0,33 т.

-         Обща оценка на офертата – 6,25 т.

2. По офертата на регистрирания одитор Мирослав Цветанов Каменов:

-         Обща цена за одита – 4,88 т.

-         Брой работни часове за проверка и заверка  -  3,04 т.

-         Брой работни часове за текущи консултации –  0 т.

-         Обща оценка на офертата – 4,77 т.

3. По офертата на регистрирания одитор Мариана Петрова Михайлова:

-         Обща цена за одита – 7,00т.

-         Брой работни часове за проверка и заверка  -  1,82 т.

-         Брой работни часове за текущи консултации – 1,00 т.

-         Обща оценка на офертата – 9,82 т.

Комисията класира офертата на регистрирания одитор Мариана Петрова Михайлова, гр. София – диплом № 0203 с обща оценка 9,82 точки на първо място.

На основание гореизложеното,

Комисията счита, че направената оферта отговаря на изискванията и предлага  кандидатурата  на  регистрирания одитор Мариана Петрова Михайлова, гр. София – диплом № 0203 за одитор на "ДКК" ЕАД, гр. София за 2012 г. при условията предложени в офертата - обща цена за одита 3 300 лв., без ДДС, работни часове за  проверка и заверка на ГФО  - 200 часа и работни часове за текущи консултации – 30 часа.

 

2.       "Сертификация" ЕАД, гр. София

С писмо №26-00-85/13.07.2012 г. изпълнителният директор   на  "Сертификация" ЕАД, г-жа Антоанета Лазарова е представила в Министерство на икономиката,   енергетиката и туризма материали по набиране на оферти от регистрирани одитори за  сключване на договор за одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.

В изпълнение на Приложение № 3 към чл. 7, ал. 3, т. 3 от Вътрешните правила за организация на дейността в Дирекция "ИОУДУ" (Процедурата за избор на регистрирани одитори) Комисията разгледа представените материали и установи, че съгласно указанията към  преписката  са  приложени:  копие от обява във вестник "Сега" от 21.06.2012 г., 2 (две) оферти от регистрирани одитори в затворен и запечатан плик и  декларация от ликвидаторите, че постъпилите оферти не са отваряни.

Представените материали са изготвени съгласно действащата Процедура за избор на регистрирани одитори.

След направените разисквания, Комисията реши да приеме и разгледа представените оферти, както следва:

1. Регистриран одитор Соня Николова Илийска, гр. Пловдив – диплом № 0536 от списъка на регистрираните одитори, членове на ИДЕС в България.

Офертата съдържа:

- Обща цена на одита –  1 700 лв., без ДДС;

- Брой работни часове за проверка и заверка – 85 часа;

- Брой работни часове за текущи консултации – 15.

 

2. Регистриран одитор Бойко Маринов Маринов, гр. София – диплом № 0536 от списъка на регистрираните одитори, членове на ИДЕС в България.

Офертата съдържа:

- Обща цена на одита –  2 000 лв., без ДДС;

- Брой работни часове за проверка и заверка – 100 часа;

- Брой работни часове за текущи консултации – 0.

Комисията направи оценка и присъди точки по всеки показател на представените оферти, съгласно критериите по Приложение №3 към чл.7, ал. 3, т. 3 от Вътрешните правила  за дейността на дирекция "ИОУДУ", както следва:

 

1. По офертата на регистрирания одитор Соня Николова Илийска:

-         Обща цена за одита – 7,00 т.

-         Брой работни часове за проверка и заверка  -  1,70 т.

-         Брой работни часове за текущи консултации – 1.00 т.

-         Обща оценка на офертата – 9,70 т.

2. По офертата на регистрирания одитор Бойко Маринов Маринов:

-         Обща цена за одита – 5,95 т.

-         Брой работни часове за проверка и заверка  -  2,00 т.

-         Брой работни часове за текущи консултации –  0 т.

-         Обща оценка на офертата – 7,95 т.

Комисията класира офертата на регистрирания одитор Соня Николова Илийска, гр. Пловдив – диплом № 0536 с обща оценка 9,70 точки на първо място.

На основание гореизложеното,

Комисията счита, че направената оферта отговаря на    изискванията     и предлага  кандидатурата  на  регистрирания одитор Соня Николова Илийска, гр. Пловдив – диплом № 0536 за одитор на "Сертификация"  ЕАД, гр. София за 2012 г. при условията предложени в офертата - обща цена за одита 1 700 лв., без ДДС, работни часове за  проверка и заверка на ГФО  - 85 часа и работни часове за текущи консултации – 15 часа.

 
 
отпечатай тази страница
 
Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката