Обяви и търгове
 
Оценка на оферти от регистрирани одитори за "Еко Антрацит" ЕАД, "Екоинженеринг-РМ" ЕООД, "Институт по маркетинг" ЕАД и "Ел Би Булгарикум" ЕАД за 2012 г.

Дата на обявяване: 21.06.2012

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 19.07.2012 г. Комисията за оценка на получените оферти от регистрирани одитори /дипломирани експерт-счетоводители и специализирани одиторски предприятия/ за сключване на договори за одитиране на годишните финансови отчети за 2012 г. проведе заседание при следния дневен ред:

Оценка на получените оферти от регистрирани одитори за сключване на договор за одитиране на годишния финансов отчет за 2012 г.  на

 

І.   "ЕКО АНТРАЦИТ" ЕАД, гр. Димитровград

ІІ.  "ЕКОИНЖЕНЕРИНГ - РМ" ЕООД, гр. София

ІІІ. "ИНСТИТУТ ПО МАРКЕТИНГ" ЕАД, гр. София

ІV.  "ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМ" ЕАД, гр. София

 

На заседанието присъстваха: Митричка Стоянова, Любомир Стефанов, Атанаска Ангелова, Николай Коцев. Не присъстваха Зоя Пеева и Величка Ненова, поради платен годишен отпуск.

 

І. "ЕКО АНТРАЦИТ" ЕАД, гр. Димитровград

С писмо входящ № 26-00-85/13.07.2012 г. изпълнителният директор на "ЕКО АНТРАЦИТ" ЕАД г-н Костадин Хараланов представи материали по набиране на оферти от регистрирани одитори за сключване на договор за одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 година.

Представените материали са изготвени съгласно действащата Процедура за избор на регистрирани одитори.

Комисията разгледа представените материали и установи, че съгласно  Приложение №3 към чл. 7, ал. 3, т. 3 от Вътрешните правила за организация на дейността в  дирекция "ИОУДУ" утвърдени със Заповед  РД -16-1130/06.10.2010 г. от министъра на икономиката, енергетиката и туризма,  към   преписката  са  приложени:  копие от обява във вестник "Земя" от 21.06.2012 г., една оферта от регистрирани одитори в затворен и запечатан плик, заведена в деловодството на дружеството, постъпила в указания в обявата срок и декларация от изпълнителния директор, че  постъпилата оферта не е отваряна.

След направените разисквания Комисията констатира, че офертата съдържа достатъчно  данни по параметрите, за да бъде оценена.

Комисията  реши  да  приеме и разгледа  получената  оферта, която е от:

Стефана Трифонова Стоицева от гр. София – регистриран одитор, притежаваща диплом № 154 от списъка на регистрираните одитори, членове на ИДЕС в България през 2012 г.

Офертата съдържа:

- Обща цена на одита – 3 000 лв. без ДДС;

- Брой работни часове за проверка и заверка – 100 р.ч.

- Брой работни часове за текущи консултации – не са посочени

 

Комисията направи оценка и присъди точки по всеки показател на представената оферта,  съгласно критериите по Приложение №3 към чл. 7, ал. 3, т. 3 от Вътрешните правила за организация на дейността в дирекция "ИОУДУ", както следва:

По офертата на  Стефана Трифонова Стоицева:

-    Обща цена на одита  – 7 т.

-    Брой работни часове за проверка и заверка – 2 т. ;

-    Брой работни часове за текущи консултации – не се присъждат точки

-    Обща оценка на офертата – 9 т.

След направените разисквания Комисията класира единствената оферта от Стефана Трифонова Стоицева с обща оценка 9 точки на първо място.

На основание гореизложеното,

Комисията счита, че направената оферта отговаря на изискванията и предлага кандидатурата на Стефана Трифонова Стоицева от гр. София, притежаваща диплома № 154 от списъка на регистрираните одитори, членове на ИДЕС в България през 2012 г., при условията посочени в офертата - обща цена на одита 3 000 лв. без ДДС, работни часове за проверка и заверка – 100 р. ч.  за одитор на  "ЕКО АНТРАЦИТ" ЕАД, гр. Димитровград за 2012 година.

 

ІІ. "ЕКОИНЖЕНЕРИНГ - РМ" ЕООД, гр. София

С писмо входящ № 26-00-85/16.07.2012 г. управителят на "ЕКОИНЖЕНЕРИНГ - РМ" ЕООД г-н Ангел Ангелов представи материали по набиране на оферти от регистрирани одитори за сключване на договор за одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 година.

Представените материали са изготвени съгласно действащата Процедура за избор на регистрирани одитори.

Комисията разгледа представените материали и установи, че съгласно  Приложение №3 към чл. 7, ал. 3, т. 3 от Вътрешните правила за организация на дейността в  дирекция "ИОУДУ”" утвърдени със Заповед  РД -16-1130/06.10.2010 г. от министъра на икономиката, енергетиката и туризма,  към   преписката  са  приложени:  копие от обява във вестник "Капитал дейли" от 04.07.2012 г., 3 /три/ броя оферти от регистрирани одитори в затворени и запечатани пликове, заведени в деловодството на дружеството, постъпили в указания в обявата срок и декларация от управителя, че  постъпилите оферти не са отваряни.

След  направените  разисквания Комисията констатира, че офертите съдържат достатъчно  данни по параметрите, за да бъдат оценени.

Комисията  реши  да  приеме и разгледа  получените оферти, които са от:

1. Мария Димитрова Георгиева от гр. София, регистриран одитор, притежаваща диплом № 262 от списъка на регистрираните одитори, членове на ИДЕС в България през 2012 г.

Офертата съдържа:

- Обща цена на одита – 2 500 лв. без ДДС;

- Брой работни часове за проверка и заверка – 100 р. ч.

- Брой работни часове за текущи консултации – не са посочени

2. Зоя Кънчева Петрова от гр. София, регистриран одитор, притежаваща диплом № 194 от списъка на регистрираните одитори, членове на ИДЕС в България през 2012 г.

Офертата съдържа:

- Обща цена на одита – 4 400 лв. без ДДС;

- Брой работни часове за проверка и заверка – 100 р. ч.

- Брой работни часове за текущи консултации – 10 р. ч.

3. Радка Петкова Сепетчиева от гр. София, регистриран одитор, притежаваща диплом № 357 от списъка на регистрираните одитори, членове на ИДЕС в България през 2012 г.

Офертата съдържа:

- Обща цена на одита – 6 000 лв. без ДДС;

- Брой работни часове за проверка и заверка – 150 р. ч.

- Брой работни часове за текущи консултации – не са посочени;

 

Комисията направи оценка и присъди точки по всеки показател на представените оферти,  съгласно критериите по Приложение №3 към чл. 7, ал. 3, т. 3 от Вътрешните правила за организация на дейността в дирекция "ИОУДУ", както следва:

1. По офертата на  Мария Димитрова Георгиева:

-    Обща цена на одита  – 7,00 т.

-    Брой работни часове за проверка и заверка – 1,33 т. ;

-    Брой работни часове за текущи консултации – не се присъждат точки

-    Обща оценка на офертата – 8,33 т.

2. По офертата на  Зоя Кънчева Петрова:

-    Обща цена на одита  – 3,98 т.

-    Брой работни часове за проверка и заверка – 1,33 т. ;

-    Брой работни часове за текущи консултации – 1,00 т.

-    Обща оценка на офертата – 6,31 т.

3. По офертата на  Радка Петкова Сепетчиева:

-    Обща цена на одита  – 2,92 т.

-    Брой работни часове за проверка и заверка – 2,00 т. ;

-    Брой работни часове за текущи консултации – не се присъждат точки

-    Обща оценка на офертата – 4,92 т.

 

След направените разисквания Комисията класира офертата на Мария Димитрова Георгиева с обща оценка 8,33 точки на първо място.

На основание гореизложеното,

Комисията счита, че направената оферта отговаря на изискванията и предлага кандидатурата на Мария Димитрова Георгиева от гр. София, притежаваща диплом № 262, при условията, посочени в офертата - обща цена на одита 2 500 лв. без ДДС, работни часове за проверка и заверка – 100 р. ч. за одитор на  „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ - РМ” ЕООД, гр. София  за 2012 година.

 

ІІІ. "ИНСТИТУТ ПО МАРКЕТИНГ" ЕАД, гр. София

С писмо входящ № 26-00-85/16.07.2012 г. изпълнителният директор на "ИНСТИТУТ ПО МАРКЕТИНГ" ЕАД Златин Тепсиев представи материали по набиране на оферти от регистрирани одитори за сключване на договор за одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 година.

Представените материали са изготвени съгласно действащата Процедура за избор на регистрирани одитори.

Комисията разгледа представените материали и установи, че съгласно  Приложение №3 към чл. 7, ал. 3, т. 3 от Вътрешните правила за организация на дейността в  дирекция "ИОУДУ", утвърдени със Заповед  РД -16-1130/06.10.2010 г. от министъра на икономиката, енергетиката и туризма,  към   преписката  са  приложени:  копие от обява във вестник "Стандарт" от 03.07.2012 г., 2 /два/ броя оферти от регистрирани одитори в затворени и запечатани пликове, постъпили в указания в обявата срок и декларация от изпълнителния директор, че  постъпилите оферти не са отваряни.

След  направените  разисквания Комисията констатира, че офертите съдържат достатъчно  данни по параметрите, за да бъдат оценени.

Комисията  реши  да  приеме и разгледа  получените оферти, които са от:

1. Д-р Али Али Вейсел от гр. София, регистриран одитор, притежаващ диплом № 717 от списъка на регистрираните одитори, членове на ИДЕС в България през 2012 г.

Офертата съдържа:

- Обща цена на одита – 1 450 лв. без ДДС;

- Брой работни часове за проверка и заверка – 80 р. ч.

- Брой работни часове за текущи консултации – 20 р. ч.

2. Мария Генова Даскалова от гр. София, регистриран одитор, притежаваща диплом № 387 от списъка на регистрираните одитори, членове на ИДЕС в България през 2012 г.

Офертата съдържа:

- Обща цена на одита – 1 650 лв. без ДДС;

- Брой работни часове за проверка и заверка – 75 р. ч.

- Брой работни часове за текущи консултации – 23 р. ч.

Комисията направи оценка и присъди точки по всеки показател на представените оферти,  съгласно критериите по Приложение №3 към чл. 7, ал. 3, т. 3 от Вътрешните правила за организация на дейността в дирекция "ИОУДУ", както следва:

1. По офертата на  Д-р Али Али Вейсел:

-    Обща цена на одита  – 7,00 т.

-    Брой работни часове за проверка и заверка – 2,00 т. ;

-    Брой работни часове за текущи консултации – 0,87 т.;

-    Обща оценка на офертата – 9,87 т.

2. По офертата на  Мария Генова Даскалова:

-    Обща цена на одита  – 6,15 т.

-    Брой работни часове за проверка и заверка – 1,88 т. ;

-    Брой работни часове за текущи консултации – 1,00 т.;

-    Обща оценка на офертата – 9,03 т.

 

След направените разисквания Комисията класира офертата на д-р Али Али Вейсел с обща оценка 9,87 точки на първо място.

 

На основание гореизложеното,

Комисията счита, че направената оферта отговаря на изискванията и предлага кандидатурата на Д-р Али Али Вейсел от гр. София, притежаващ диплом № 717, при условията, посочени в офертата - обща цена на одита 1 450 лв. без ДДС, работни часове за проверка и заверка – 80 р. ч., работни часове за текущи консултации – 20 р. ч. за одитор на  "ИНСТИТУТ ПО МАРКЕТИНГ" ЕАД, гр. София  за 2012 година.

 

ІV. "ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМ" ЕАД, гр. София

С писмо входящ № 26-00-85/18.07.2012 г. изпълнителният директор на "ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМ" ЕАД г-н Васил Зографов представи материали по набиране на оферти от регистрирани одитори за сключване на договор за одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 година.

Представените материали са изготвени съгласно действащата Процедура за избор на регистрирани одитори.

Комисията разгледа представените материали и установи, че съгласно  Приложение №3 към чл. 7, ал. 3, т. 3 от Вътрешните правила за организация на дейността в дирекция "ИОУДУ", утвърдени със Заповед  РД -16-1130/06.10.2010 г. от министъра на икономиката, енергетиката и туризма,  към   преписката  са  приложени:  копие от обява във вестник "Монитор" от 27.06.2012 г., 7 /седем/ броя оферти от регистрирани одитори в затворени и запечатани пликове, заведени в деловодството на дружеството, постъпили в указания в обявата срок и декларация от изпълнителния директор, че  постъпилите оферти не са отваряни.

След  направените  разисквания Комисията констатира, че офертите съдържат достатъчно  данни по параметрите, за да бъдат оценени.

Комисията  реши  да  приеме и разгледа  получените оферти, които са от:

1. СОП "ИВАС КОНСУЛТ" ООД от гр. София,  регистрирани одитори, притежаващи регистрационен № 043 от списъка на специализираните одиторски предприятия– регистрирани одитори, членове на ИДЕС в България през 2012 г.

Офертата съдържа:

- Обща цена на одита – 8 000 лв. без ДДС;

- Брой работни часове за проверка и заверка – 180 р. ч.

- Брой работни часове за текущи консултации – 20 р. ч.

2. Николай Николов Орешаров от гр. София, регистриран одитор, притежаващ диплом № 387 от списъка на регистрираните одитори, членове на ИДЕС в България през 2012 г.

Офертата съдържа:

- Обща цена на одита – 6 300 лв. без ДДС;

- Брой работни часове за проверка и заверка – 450 р. ч.

- Брой работни часове за текущи консултации – 120 р. ч.

3. Соня Николова Илийска от гр. Пловдив, регистриран одитор, притежаваща диплом № 536 от списъка на регистрираните одитори, членове на ИДЕС в България през 2012 г.

Офертата съдържа:

- Обща цена на одита – 5 000 лв. без ДДС;

- Брой работни часове за проверка и заверка – 370 р. ч.

- Брой работни часове за текущи консултации – 40 р. ч.

4. Владимир Свитославов Колмаков от гр. София, регистриран одитор, притежаващ диплом № 575 от списъка на регистрираните одитори, членове на ИДЕС в България през 2012 г.

Офертата съдържа:

- Обща цена на одита – 7 200 лв. без ДДС;

- Брой работни часове за проверка и заверка – 240 р. ч.

- Брой работни часове за текущи консултации – 10 р. ч.

5. д-р Али Али Вейсел от гр. София, регистриран одитор, притежаващ диплом № 717 от списъка на регистрираните одитори, членове на ИДЕС в България през 2012 г.

Офертата съдържа:

- Обща цена на одита – 6 000 лв. без ДДС;

- Брой работни часове за проверка и заверка – 310 р. ч.

- Брой работни часове за текущи консултации – 40 р. ч.

6. СОП "СЕТИ ОДИТИНГ" ООД от гр. София,  регистрирани одитори, притежаващи регистрационен № 089 от списъка на специализираните одиторски предприятия– регистрирани одитори, членове на ИДЕС в България през 2012 г.

Офертата съдържа:

- Обща цена на одита – 12 000 лв. без ДДС;

- Брой работни часове за проверка и заверка – 168 р. ч.

- Брой работни часове за текущи консултации – 50 р. ч.

7. СОП "АТА КОНСУЛТ" ООД от гр. София,  регистрирани одитори, притежаващи регистрационен № 014 от списъка на специализираните одиторски предприятия– регистрирани одитори, членове на ИДЕС в България през 2012 г.

Офертата съдържа:

- Обща цена на одита – 8 900 лв. без ДДС;

- Брой работни часове за проверка и заверка – 220 р. ч.

- Брой работни часове за текущи консултации – 30 р. ч.

 

Комисията направи оценка и присъди точки по всеки показател на представените оферти,  съгласно критериите по Приложение №3 към чл. 7, ал. 3, т. 3 от Вътрешните правила за организация на дейността в дирекция "ИОУДУ", както следва:

1. По офертата на  СОП "ИВАС КОНСУЛТ" ООД:

-    Обща цена на одита  – 4,38 т.

-    Брой работни часове за проверка и заверка – 0,80 т. ;

-    Брой работни часове за текущи консултации – 0,17 т.;

-    Обща оценка на офертата – 5,35 т.

2. По офертата на  Николай Николов Орешаров:

-    Обща цена на одита  – 5,56 т.

-    Брой работни часове за проверка и заверка – 2,00 т. ;

-    Брой работни часове за текущи консултации – 1,00 т.;

-    Обща оценка на офертата – 8,56 т.

3. По офертата на  Соня Николова Илийска:

-    Обща цена на одита  – 7,00 т.

-    Брой работни часове за проверка и заверка – 1,64 т. ;

-    Брой работни часове за текущи консултации – 0,33 т.;

-    Обща оценка на офертата – 8,97 т.

4. По офертата на  Владимир Светославов Колмаков:

-    Обща цена на одита  – 4,86 т.

-    Брой работни часове за проверка и заверка – 1,07 т. ;

-    Брой работни часове за текущи консултации – 0,08 т.;

-    Обща оценка на офертата – 6,01 т.

5. По офертата на  д-р Али Али Вейсел:

-    Обща цена на одита  – 5,83 т.

-    Брой работни часове за проверка и заверка – 1,38 т. ;

-    Брой работни часове за текущи консултации – 0,33 т.;

-    Обща оценка на офертата – 7,54 т.

6. По офертата на  СОП "СЕТИ ОДИТИНГ" ООД:

-    Обща цена на одита  – 2,92 т.

-    Брой работни часове за проверка и заверка – 0,75 т. ;

-    Брой работни часове за текущи консултации – 0,42 т.;

-    Обща оценка на офертата – 4,09 т.

7. По офертата на  СОП "АТА КОНСУЛТ" ООД:

-    Обща цена на одита  – 3,93 т.

-    Брой работни часове за проверка и заверка – 0,98 т. ;

-    Брой работни часове за текущи консултации – 0,25 т.;

-    Обща оценка на офертата – 5,16 т.

 

След направените разисквания Комисията класира офертата на Соня Николова Илийска с обща оценка 8,97 точки на първо място.

На основание гореизложеното,

Комисията счита, че направената оферта отговаря на изискванията и предлага кандидатурата на Соня Николова Илийска  от гр. Пловдив, притежаваща диплом № 536, при условията, посочени в офертата - обща цена на одита 5 000 лв. без ДДС, работни часове за проверка и заверка – 370 р. ч., работни часове за текущи консултации – 40 р. ч. за одитор на  "ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМ" ЕАД, гр. София  за 2012 година.

 
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката