Обяви и търгове
 
Оценка на оферти от регистрирани одитори за "Екоинженеринг-РМ" ЕООД за 2014 г.

Дата на обявяване: 31.07.2014

П Р О Т О К О Л

Днес 02.09.2014 г. назначената със Заповед № РД-16-741/21.05.2013 г. Комисия за оценка на получените оферти от регистрирани одитори (дипломирани експерт-счетоводители и специализирани одиторски предприятия) за сключване на договори за проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2014 г.,  проведе заседание при следния дневен ред:

Оценка на получените оферти от регистрирани одитори за сключване на договор за одитиране на годишния финансов отчет за 2014 г. на "Екоинженеринг - РМ" ЕООД, гр. София.

На заседанието присъстваха: Николай Коцев, Любомир Стефанов, Митричка Стоянова и Зоя Пеева. Не присъстваха  Соня Йочева и Цветан Цирков, поради годишен отпуск и Атанаска Ангелова - пенсионирана.

"Екоинженеринг - РМ" ЕООД, гр. София

С писмо № 26-00-39/13.08.2014 г. управителят на "Екоинженеринг - РМ" ЕООД, г-н Васил Чанев е представил в Министерство на икономиката и енергетиката материали по набиране на оферти от регистрирани одитори за сключване на договор за одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 година.

Представените материали са изготвени съгласно действащата Процедура за избор на регистрирани одитори.

Комисията разгледа представените материали и установи, че съгласно Приложение № 3 към чл. 7, ал. 3, т. 3 от Вътрешните правила за организация на дейността в дирекция "ИОУДУ", утвърдени със Заповед  РД-16-1501/29.10.2013 г. на министъра на икономиката и енергетиката, към преписката са приложени:  копие от обявата във вестник "Новинар" от 31.07.2014 г., 2 (два) броя оферти от регистрирани одитори постъпили и в указания в обявата срок в затворени и запечатани пликове и декларация от управителя, че постъпилите оферти не са отваряни.

След  направените  разисквания,  Комисията  реши  да  приеме  и разгледа получените оферти, както следва:

1.Регистриран одитор Али Али Вейсел, гр. София - диплом № 0717 от списъка на регистрираните одитори, членове на ИДЕС в България.

Офертата съдържа:

- Обща цена на одита –  1 350 лв., без ДДС;

- Брой на работни часове за проверка и заверка – 200 часа;

- Брой на работни часове за текущи консултации – 40 часа.

2. Специализираното одиторско предприятие "Одит Адвайзерс" ООД, гр. София – регстр. № 0152 от списъка на регистрираните СОП, членове на ИДЕС в България.

Офертата съдържа:

- Обща цена на одита –  1 800 лв., без ДДС;

- Брой на работни часове за проверка и заверка – 70 часа;

- Брой на работни часове за текущи консултации – 20 часа.

Комисията направи оценка и присъди точки по всеки показател на представените оферти, съгласно критериите по Приложение №3 към чл.7, ал. 3, т. 3 от Вътрешните правила  за дейността на дирекция "ИОУДУ", както следва:

1. По офертата на регистрирания одитор Али Али Вейсел:

-        Обща цена за одита – 7.00 т.

-         Брой работни часове за проверка и заверка  -  2.00 т.

-         Брой работни часове за текущи консултации – 1.00 т.

-        Обща оценка на офертата – 10.00 т. -  1-во място

2. По офертата на СОП "Одит Адвайзерс" ООД:

-         Обща цена за одита – 5.25 т.

-         Брой работни часове за проверка и заверка  -  0,70 т.

-         Брой работни часове за текущи консултации –  0,50 т.

-         Обща оценка на офертата – 6.45 т. – 2-ро място

На основание гореизложеното,

Комисията, предлага кандидатурата на класирания на 1-во място регистриран одитор Али Али Вейсел, гр. София, притежаваща диплом № 0717 за одитор на "Екоинженеринг - РМ"  ЕООД, гр. София за 2014 г. при условията предложени в офертата - обща цена за одита 1 350 лв., без ДДС, работни часове за  проверка и заверка на ГФО  - 200 часа и работни часове за текущи консултации – 40 часа.

 
Крайна дата за подаване на документи: 13.08.2014
 
отпечатай тази страница
 
 
Предстоящи събития
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката