Обяви и търгове
 
Оценка на оферти от регистрирани одитори за "Горубсо-Рудозем" ЕАД /л/ за 2014 г.

Дата на обявяване: 22.05.2014

 

П Р О Т О К О Л

Днес, 10.06.2014 г., Комисията за оценка на получените оферти от регистрирани одитори (дипломирани експерт - счетоводители и специализирани одиторски предприятия) за сключване на договори за одитиране на годишните финансови отчети за 2014 г., определена със Заповед № РД 16-741/21.05.2013 г., проведе заседание при следния дневен ред:

Оценка на получените оферти от регистрирани одитори за сключване на договор за одитиране на годишния финансов отчет за 2014 г. на "Горубсо - Рудозем" ЕАД /в ликвидация/, гр. Рудозем

На заседанието присъстваха: Николай Коцев, Митричка Стоянова, Цветан Цирков, Любомир Стефанов, Зоя Пеева и Соня Йочева. Не присъства Атанаска Ангелова – пенсионирана.

С писмо входящ № 26-00-39/09.06.2014 г. ликвидаторът на "Горубсо - Рудозем" ЕАД /в ликвидация/, гр. Рудозем, г-н Захари Христов представи материали по набиране на оферти от регистрирани одитори за сключване на договор за одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 година.

Комисията разгледа представените материали и установи, че съгласно  Приложение №3 към чл. 7, ал. 3, т. 3 от Вътрешните правила за организация на дейността в  дирекция "ИОУДУ", утвърдени със Заповед РД-16-1501/29.10.2013 г. от министъра на икономиката и енергетиката, към преписката са приложени: копие от обява във вестник "Новинар" от 22.05.2014 г., 1/един/ брой оферта от регистриран одитор в затворен и запечатан плик, заведена в деловодството на дружеството, постъпила в указания в обявата срок и декларация от изпълнителния директор, че плика с подадената оферта не е отварян.

След направените разисквания, Комисията реши да приеме представените материали и да отвори получената в срока на обявата оферта.

Подадената оферта е от "Профит" ООД, представлявано от регистрирания одитор Лидия Карамитева от гр. Смолян, притежаващ диплом № 0658 от списъка на регистрираните одитори, членове на ИДЕС в Република България за 2014 г.

Офертата съдържа обща цена на одита 3 496 лева, без ДДС, брой на работни часове за проверка и заверка на ГФО – 170 часа и брой работни часове за текущи консултации – 60 часа.

На основание гореизложеното и след направените разисквания Комисията счита, че са спазени изискванията на Процедурата за избор на одитори и предлага кандидатурата на регистрирания одитор Лидия Карамитева от гр. Смолян, притежаващ диплом № 0658 за одитор на "Горубсо - Рудозем" ЕАД /в ликвидация/, гр. Рудозем за 2014 г., при условията, посочени в офертата - обща цена на одита 3 496 лева, без ДДС, брой на работни часове за проверка и заверка на ГФО – 170 часа и брой работни часове за текущи консултации – 60 часа.

 
Крайна дата за подаване на документи: 02.06.2014
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg