Обяви и търгове
 
Оценка на оферти от регистрирани одитори за "Маджарово" ЕАД /л/ за 2014 г.

Дата на обявяване: 30.05.2014

П Р О Т О К О Л

Днес, 17.06.2014 г. назначената със Заповед № РД-16-741/21.05.2013 г. Комисия за оценка на получените оферти от регистрирани одитори (дипломирани експерт-счетоводители и специализирани одиторски предприятия) за сключване на договори за проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2014 г., проведе заседание при следния дневен ред:

Оценка на получените оферти от регистрирани одитори за сключване на договор за одитиране на годишния финансов отчет за 2014 г. на "Маджарово" ЕАД /в ликвидация/, гр. Маджарово.

На заседанието присъстваха: Николай Коцев, Цветан Цирков, Соня Йочева, Любомир Стефанов, Митричка Стоянова и Зоя Пеева. Отсъства –Атанаска Ангелова– пенсионирана.

С писмо № 26-00-39/12.06.2014г. Ликвидаторът на "Маджарово" ЕАД /л/, г-н Иван Караиванов е представил в Министерство на икономиката и енергетиката материали по набиране на оферти от регистрирани одитори за сключване на договор за одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 година.

Представените материали са изготвени съгласно действащата Процедура за избор на регистрирани одитори.

Комисията разгледа представените материали и установи, че съгласно Приложение № 3 към чл. 7, ал. 3, т. 3 от Вътрешните правила за организация на дейността в дирекция "ИОУДУ", утвърдени със Заповед РД-16-1501/29.10.2013 г. на министъра на икономиката и енергетиката, към преписката са приложени:  копие от обявата във вестник "Хасковска Марица" от 30.05.2014 г., 2 (два) броя оферти от регистрирани одитори постъпили в указания в обявата срок в затворени и запечатани пликове и  декларация от изпълнителния директор, че постъпилите оферти не са отваряни.

 

След  направените  разисквания,  Комисията  реши  да  приеме  и разгледа получените оферти, както следва:

 

1. Регистриран одитор Христина Иванова Митева, гр. Димитровград - диплом № 0327 от списъка на регистрираните одитори, членове на ИДЕС в България.

Офертата съдържа:

- Обща цена на одита –  450 лв., без ДДС;

- Брой на работни часове за проверка и заверка – 50 часа;

- Брой на работни часове за текущи консултации – 8 часа.

 

2. Регистриран одитор Мария Стефанова Ваклинова, гр. Димитровград - диплом № 0353 от списъка на регистрираните одитори, членове на ИДЕС в България.

Офертата съдържа:

- Обща цена на одита –  1 360, без ДДС лв.;

- Брой на работни часове за проверка и заверка – 50 часа;

- Брой на работни часове за текущи консултации – 30.

 

Комисията направи оценка и присъди точки по всеки показател на представените оферти, съгласно критериите по Приложение №3 към чл.7, ал. 3, т. 3 от Вътрешните правила  за дейността на дирекция "ИОУДУ", както следва:

1. По офертата на регистрирания одитор Христина Иванова Митева:

-         Обща цена за одита – 7,00т.

-         Брой работни часове за проверка и заверка  -  2.00 т.

-         Брой работни часове за текущи консултации – 0,27 т.

-         Обща оценка на офертата – 9,27 т.

2. По офертата на регистрирания одитор Мария Стефанова Ваклинова:

-         Обща цена за одита – 2,32 т.

-         Брой работни часове за проверка и заверка  -  2,00 т.

-         Брой работни часове за текущи консултации –  1,00 т.

-         Обща оценка на офертата – 5,32 т.

На основания гореизложеното, Комисията класира офертата на регистрирания одитор Христина Иванова Митева - диплом № 0327с обща оценка 9,27 точки на първо място.

 

На основание гореизложеното,

Комисията счита, че направената оферта отговаря на изискванията и предлага  кандидатурата  на  регистрирания одитор Христина Иванова Митева, притежаваща диплом № 0327за одитор на "Маджарово" ЕАД /Л/, гр. Маджарово за 2014 г. при условията предложени в офертата - обща цена за одита 450 лв., без ДДС, работни часове за  проверка и заверка на ГФО - 50 часа и работни часове за текущи консултации – 8 часа.

 
Крайна дата за подаване на документи: 09.06.2014
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg