Обяви и търгове
 
Оценка на оферти от регистрирани одитори за "Минпроект" ЕАД за 2014 г.

Дата на обявяване: 20.05.2014

П Р О Т О К О Л

 

Днес 17.06.2014 г., Комисията за оценка на получените оферти от регистрирани одитори (дипломирани експерт - счетоводители и специализирани одиторски предприятия) за сключване на договори за одитиране на годишните финансови отчети за 2014 г., определена със Заповед № РД 16-741/21.05.2013 г., проведе заседание при следния дневен ред:

 

Оценка на получените оферти от регистрирани одитори за сключване на договор за одитиране на годишния финансов отчет за 2014 г.на "Минпроект" ЕАД, гр. София.

 

На заседанието присъстваха: Николай Коцев, Митричка Стоянова, Цветан Цирков, Любомир Стефанов, Зоя Пеева и Соня Йочева. Отсъства Атанаска Ангелова пенсионирана.

 

С писмо №26-00-39/11.06.2014г. изпълнителният директор на "Минпроект" ЕАД, гр. София, г-н Хубен Хубенов е представил в Министерство на икономиката и енергетиката материали по набиране на оферти от регистрирани одитори за сключване на договор за одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.

Представените материали са изготвени съгласно действащата Процедура за избор на регистрирани одитори.

Комисията разгледа представените материали и установи, че съгласно Приложение № 3 към чл. 7, ал. 3, т. 3 от Вътрешните правила за организация на дейността в дирекция "ИОУДУ", утвърдени със Заповед  РД-16-1501/29.10.2013 г. от министъра на икономиката и енергетиката, към преписката са приложени: копие от публикувана обява във вестник "Сега" от 20.05.2014 г., 5 (пет) броя оферти от регистрирани одитори постъпили в указания в обявата срок в затворени и запечатани пликове и  декларация от изпълнителния директор, че постъпилите оферти не са отваряни.

След  направените  разисквания,  Комисията  реши  да  приеме  и разгледа получените оферти, както следва:

 

1. "СпотлайтОдитинг" ЕООД, представлявано от Регистриран одитор Димчо Иванов Димитров, гр. Варна - диплом № 0621 от списъка на регистрираните одитори, членове на ИДЕС в България за 2014 г.

Офертата съдържа:

- Обща цена на одита –  1 719 лв., без ДДС;

- Брой на работни часове за проверка и заверка – 240 часа;

- Брой на работни часове за текущи консултации – 170 часа.

2. Регистриран одитор Николай Орешаров, гр. София - диплом № 0494 от списъка на регистрираните одитори, членове на ИДЕС в България.

Офертата съдържа:

- Обща цена на одита –  1 800 лв., без ДДС;

- Брой на работни часове за проверка и заверка – 240 часа;

- Брой на работни часове за текущи консултации – 60 часа.

3. Регистриран одитор Радинка Борисова Стоева, гр. София – диплом № 0087 от списъка на регистрираните одитори, членове на ИДЕС в България.

Офертата съдържа:

- Обща цена на одита –  1 800 лв., без ДДС;

- Брой на работни часове за проверка и заверка – 120 часа;

- Брой на работни часове за текущи консултации – не посочва.

4. "Еквивалент - 88" ЕООД, представлявано от Регистриран одитор Соня Николова Илийска, гр. Пловдив - диплом № 0536 от списъка на регистрираните одитори, членове на ИДЕС в България за 2014 г.

Офертата съдържа:

- Обща цена на одита –  1 400 лв., без ДДС;

- Брой на работни часове за проверка и заверка – 250 часа;

- Брой на работни часове за текущи консултации – 65 часа.

5. Регистриран одитор Виолета Илиева Иванова, гр. София – диплом № 0410 от списъка на регистрираните одитори, членове на ИДЕС в България.

Офертата съдържа:

- Обща цена на одита –  1 850 лв., без ДДС;

- Брой на работни часове за проверка и заверка – 264 часа;

- Брой на работни часове за текущи консултации – 100 часа.

 

Комисията направи оценка и присъди точки по всеки показател на представените оферти, съгласно критериите по Приложение №3 към чл.7, ал. 3, т. 3 от Вътрешните правила  за дейността на дирекция "ИОУДУ", както следва:

 

1. По офертата на регистрирания одитор Димчо Иванов Димитров:

-         Обща цена за одита – 5,70т.

-         Брой работни часове за проверка и заверка  -  1,82 т.

-         Брой работни часове за текущи консултации – 1,00 т.

-         Обща оценка на офертата – 8,52 т. – 2-ро място

2. По офертата на регистрирания одитор Николай Орешаров:

-         Обща цена за одита – 5,44 т.

-         Брой работни часове за проверка и заверка  -  1,82 т.

-         Брой работни часове за текущи консултации –  0,35 т.

-         Обща оценка на офертата – 7,61 т. – 4-то място

3. По офертата на регистрирания одитор Радинка Борисова Стоева:

-         Обща цена за одита – 5,44т.

-         Брой работни часове за проверка и заверка  -  0,90 т.

-         Брой работни часове за текущи консултации – 0 т.

-         Обща оценка на офертата – 6,34 т. – 5-то място

4. По офертата на регистрирания одитор Соня Николова Илийска:

-         Обща цена за одита – 7,00т.

-         Брой работни часове за проверка и заверка  -  1,89 т.

-         Брой работни часове за текущи консултации – 0,38 т.

-         Обща оценка на офертата – 9,27 т. – 1-во място

5. По офертата на регистрирания одитор Виолета Илиева Иванова:

-         Обща цена за одита – 5,30т.

-         Брой работни часове за проверка и заверка  -  2,00 т.

-         Брой работни часове за текущи консултации – 1,18 т.

-         Обща оценка на офертата – 8,48 т. – 3-то място

 

След направените разисквания Комисията класира офертата на регистрирания одитор Соня Николова Илийска - диплом № 0536 с обща оценка 9,27 точки на първо място.

 

На основание гореизложеното,

Комисията счита, че направената оферта отговаря на    изискванията     и предлага  кандидатурата  на  регистрирания одитор Соня Николова Илийска, гр. Пловдив, притежаваща диплом № 0636за одитор на "Минпроект"  ЕАД, гр. София за 2014 г. при условията предложени в офертата - обща цена за одита 1 400 лв., без ДДС, работни часове за  проверка и заверка на ГФО  - 250 часа и работни часове за текущи консултации – 65 часа.

 
Крайна дата за подаване на документи: 30.05.2014
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg