Обяви и търгове
 
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2015 г. на "БАЕЗ" ЕАД

Дата на обявяване: 12.08.2015

П Р О Т О К О Л

Днес 07.08.2015 г. Комисията назначена със Заповед № РД-16-64/30.01.2015 година, за оценка и класиране на получените оферти от регистритани одитори (дипломирани експерт-счетоводители и специализирани одиторски предприатия), за сключване на договори за одитиране на годишните финансови отчети за 2015 г., проведе заседание при следния дневен ред:

Разглеждане на препоръка на Одитния комитет на „Българска агенция за експортно застраховане” /БАЕЗ/ ЕАД гр. София за избор на регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на Годишния финансов отчет на „БАЕЗ” ЕАД за 2015 година.

На заседанието присъстваха: Николай Коцев и Николай Методиев.

Отсъства: Силвия Таскова – в отпуск.

С  писмо вх. № 26-Б-129/09.07.2015 г., Одитният комитет на „БАЕЗ” ЕАД на основание чл. 40к от Закона за независимия финансов одит е представил в Министерството на икономиката  документи и препоръка за избиране на одитор за извършване на независим финансов одит на ГФО на дружеството за 2015 година.

Към преписката е приложен Протокол № 50 от заседание на Одитния комитет на „БАЕЗ” ЕАД, проведено на 07.07.2015 г. на което са разгледани две оферти о регистриран одитор – „Грант Торнтон“ ООД, гр. София, постъпили в дружеството в затворени пликове и в регламентирания срок, след публикуване на обява за набиране на оферти от регистрирани одитори.

Представените оферни са от:

1.Регистриран одитор – Специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, гр. София;

Офертата съдържа следните параметри:

- Обща цена за одита – 5 900 лв., без ДДС;

- Работни часове за проверка и заверка – 200 часа;

- Работни часове за текущи консултации – 30 часа.

2.Регистриран одитор – Специализирано одиторско предприятие „Желязков одит 2004“ ООД, гр. София;

Офертата съдържа следните параметри:

- Обща цена за одита – 4 960 лв., без ДДС;

- Работни часове за проверка и заверка – 104 часа;

- Работни часове за текущи консултации – 20 часа.

Одитният комитет е направил оценка, съгласно критериите по Приложение №3 към чл.7, ал. 3, т. 3 от Вътрешните правила  за дейността на дирекция „ИОУДУ” на МИ и екласирал на първо място СОП „Грант Торнтон“ ООД с 8.88 точки и на второ място „Желязков одит 2004“ ООД с 8.71 точки,

Одитният комитет на основание чл. 40к от ЗНФО препоръчва, министърът на икономиката да назначи Специализираното одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, гр. София, чиято оферта отговаря на критериите и изискванията на дружеството, за извършване на независим финансов одит на ГФО на дружеството за 2015 година.

Съгласно чл. 102, ал. 1 от Кодекса за застраховането, ГФО на застрахователните дружества се заверяват от двама регистрирани одитори или от специализирано одиторско предприятие, включени в списък, утвърден от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор.

СОП „Грант Торнтон“ ООД, гр. София е под № 68 в списъка на одобрените от Комисията за финансов надзор одитори за извършване на одит на застрахователни дружества.

На основание гореизложеното,

Комисията констатира, че направената от Одитния комитет на „БАЕЗ” ЕАД препоръка за избор на одитор отговаря на изискванията и предлага кандидатурата на СОП „Грант Торнтон“ ООД, гр. София, регистр. № 32 от списъка на регистрираните одитори, членове на ИДЕС в България и регстр. № 68 от списъка на утвърдените от КФН регистрирани одитори, които имат право да заверяват ГФО на застрахователите, да се избере за одитор на „БАЕЗ“ ЕАД за 2015 г. при условията посочени в офертата.

 
 
отпечатай тази страница
 
Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg