Обяви и търгове
 
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2015 г. на "Еко Антрацит" ЕАД

Дата на обявяване: 03.07.2015

П Р О Т О К О Л

Днес 24.06.2015 г., Комисията назначена със Заповед №РД-16-64/30.01.2015 година, за оценка и класиране на получените оферти от регистритани одитори (дипломирани експерт-счетоводители и специализирани одиторски предприатия), за сключване на договори за одитиране на годишните финансови отчети за 2015 г., проведе заседание при следния дневен ред:

Оценка на получените оферти от регистрирани одитори,  за сключване на договор за одитиране на годишния финансов отчет за 2015 г. на „ЕКО АНТРАЦИТ“ ЕАД, гр. София

На заседанието присъстваха: Николай Коцев и Силвия Таскова.

Отсъства: Николай Методиев- болнични.

С писмо № 26-00-44/23.06.2015 г., Изпълнителният директор на  „ЕКО АНТРАЦИТ“ ЕАД, гр. София, г-н инж.Иван Цацов,  е представил в Министерство на икономиката,  материали   по   набиране   на    оферти    от  регистрирани   одитори,  за  сключване  на договор за одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 година.

Представените материали са изготвени, съгласно действащата  Процедура за избор на регистрирани одитори.

Комисията разгледа представените материали и установи, че съгласно Приложение № 3 към чл. 7, ал. 3, т. 3 от Вътрешните правила за организация на дейността в дирекция „ИОУДУ“, утвърдени със Заповед № РД-16-130/25.02.2015 г. на министъра на икономиката, към преписката са приложени:  копие от обявата във вестник “Новинар”  от 05.06.2015 г., 3 (три) броя оферти от регистрирани одитори, постъпили в указания в обявата срок, в затворени и запечатани пликове и  декларация от Изпълнителния директор, че постъпилите оферти не са отваряни.

След  направените  разисквания,  Комисията  реши  да  приеме  и разгледа получените оферти, както следва:

1. Регистриран одитор Доц. д-р Али Али Вейсел,  гр. София, диплом № 0717 от списъка на регистрираните одитори, членове на „ИДЕС“ в България.

Офертата съдържа:

- Обща цена на одита –  1 450 лв.;

- Брой на работни часове за проверка и заверка – 150 часа;

- Брой на работни часове за текущи консултации – 40 часа.

2. Специализирано одиторско предприятие „ЕЙ СИ ОДИТ“ ООД, гр. София – регистрационен №40  от списъка на регистрираните одитори, членове на „ИДЕС“ в България.

Офертата съдържа:

- Обща цена на одита –  2 600 лв., без ДДС;

- Брой на работни часове за проверка и заверка – 130 часа;

- Брой на работни часове за текущи консултации – 40 часа.

3. Регистриран одитор Юлияна Иванова Попова, гр. Пловдив – диплом № 0773 от списъка на регистрираните одитори, членове на „ИДЕС“ в България.

Офертата съдържа:

- Обща цена на одита –  1 700 лв., без ДДС;

- Брой на работни часове за проверка и заверка – 100 часа;

- Брой на работни часове за текущи консултации – 48 часа.

Комисията направи оценка и присъди точки по всеки показател на представените оферти, съгласно критериите по Приложение №3 към чл.7, ал. 3, т. 3 от Вътрешните правила  за дейността на дирекция „ИОУДУ”, както следва:

1.По офертата на регистрирания одитор доц.д-р Али Али Вейсел, гр. София – диплома №0717:

-     Обща цена за одита –7,0 т.

-      Брой работни часове за проверка и заверка  - 2.00 т.

-      Брой работни часове за текущи консултации – 0.83 т.

-      Обща оценка на офертата – 9,83 т. – 1-во място

2. По офертата на регистрирания одитор Специализирано одиторско предприятие „ЕЙ СИ ОДИТ“ ООД, гр. София – регистрационен № 40:

-      Обща цена за одита – 3,90 т.

-      Брой работни часове за проверка и заверка  -  1.73 т.

-      Брой работни часове за текущи консултации – 0.83 т.

-      Обща оценка на офертата – 6,46 т. – 3-то място

3. По офертата на регистрирания одитор Юлияна Иванова Попова, гр. Пловдив – диплома  № 0773:

-      Обща цена за одита – 5,97 т.

-      Брой работни часове за проверка и заверка  -  1.33 т.

-      Брой работни часове за текущи консултации – 1.00 т.

-      Обща оценка на офертата – 8,30 т. – 2-ро място

Комисията класира офертата на регистрирания одитор доц. Д-р Али Али Вейсел, гр. София – диплом № 0717 с обща оценка 9.83 точки на първо място.

На основание гореизложеното,

Комисията счита, че направената оферта отговаря на  изискванията     и предлага кандидатурата на регистрираният одитор доц.д-р Али Али Вейсел, гр. София –диплома  № 0717  за одитор на „ЕКО АНТРАЦИТ” ЕАД, гр. София за 2015 г.,  при условията предложени в офертата - обща цена за одита 1 450 лв., работни часове за  проверка и заверка на ГФО  - 150 часа и работни часове за текущи консултации – 40 часа.

 
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg