Обяви и търгове
 
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2015 г. на "ЕКОИНЖЕНЕРИНГ -РМ" ЕООД

Дата на обявяване: 16.11.2015

 

П Р О Т О К О Л

Днес, 02.11.2015 г., Комисията назначена със Заповед №РД-16-64/30.01.2015 г., за оценка и класиране на получените оферти от регистрирани одитори, за сключване на договори за одитиране на годишните финансови отчети за 2015 г., проведе заседание при следния дневен ред:

Оценка на получените оферти от регистрирани одитори, за сключване на договор за одитиране на годишния финансов отчет за 2015 г. на „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ-РМ“ ЕООД, гр.София

На заседанието присъстваха: Николай Коцев, Николай Методиев и Силвия Таскова.

С писмо №26-Е-309/27.10.2015 г., Управителите на  „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ-РМ“ ЕООД, гр.София, г-н Луко Маринов и Красимир Витанов са представили в Министерство на икономиката, материали по набиране на оферти от регистрирани одитори за сключване на договор за одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 година.

Представените материали са изготвени, съгласно действащата „Процедура за избор на регистрирани одитори“.

Комисията разгледа представените материали и установи, че съгласно Приложение №3 към чл.7, ал.3, т.3 от Вътрешните правила за организация на дейността в дирекция „ИОУДУ“, утвърдени със Заповед № РД-16-130/25.02.2015 г. на Министъра на икономиката, като към преписката са приложени: копие от обявата във вестник „24 часа“ от 12.10.2015 г., 3 /три/ броя оферти от регистрирани одитори, постъпили в указания в обявата срок в затворени и запечатани пликове и декларация от изпълнителния директор, че постъпилите оферти не са отваряни.

След направените разисквания, Комисията реши да приеме и разгледа получените оферти, както следва:

  1. Регистриран одитор Али Али Вейсел, гр. София- диплом №0717 от списъка на регистрираните одитори, членове на ИДЕС в България.

Офертата съдържа:

-      Обща оценка на одита – 1150 лв;

-      Броя на работни часове за проверка и заверка- 160 часа;

-      Брой на работни часове за текущи консултации- 45 часа.

2. Регистриран одитор Виолета Илиева Иванова, гр. София- диплом №0410 от списъка на регистрираните одитори, членове на ИДЕС в България.

Офертата съдържа:

-      Обща цена на одита- 1355 лв.;

-      Брой на работни часове за проверка и заверка- 232 часа;

-      Брой на работни часове за текущи консултации- 50 часа.

3. Регистриран одитор Офелия Стефанова Славкова, гр. София- диплом №0613 от списъка на регистрираните одитори, членове на ИДЕС в България, в качеството й на управител на „Одит Адвайзерс“ ООД.

Офертата съдържа:

-      Обща цена на одита- 1500 лв.;

-      Брой на работни часове за проверка и заверка- 60 часа;

-      Брой на работни часове за текущи консултации- 20 часа.

Комисията направи оценка и присъди точки по всеки показател на представените оферти, съгласно критериите по Приложение №3 към чл.7, ал. 3, т. 3 от Вътрешните правила  за дейността на дирекция „ИОУДУ”, както следва:

 

1.По офертата на  одитор Али Али Вейсел, гр. София- диплом №0717 от списъка на регистрираните одитори, членове на ИДЕС в България.

-      Обща цена за одита –  7.00 т.

-      Брой работни часове за проверка и заверка  - 1.37 т.

-      Брой работни часове за текущи консултации –0.9 т.

-      Обща оценка на офертата –  9.27 т. – 1-во място

 

2. По офертата на одитор Виолета Илиева Иванова, гр. София- диплом №0410 от списъка на регистрираните одитори, членове на ИДЕС в България.

-      Обща цена за одита – 5.94  т.

-      Брой работни часове за проверка и заверка  -  2.00 т.

-      Брой работни часове за текущи консултации – 1.00 т.

-      Обща оценка на офертата –  8.94  т. – 2-ро място

3. По офертата на одитор Офелия Стефанова Славкова, гр. София- диплом №0613 от списъка на регистрираните одитори, членове на ИДЕС в България, в качеството й на управител на „Одит Адвайзерс“ ООД.

-      Обща цена за одита – 5.36 т.

-      Брой работни часове за проверка и заверка  -  0.52 т.

-      Брой работни часове за текущи консултации – 0.4 т.

-      Обща оценка на офертата – 6.28 т. – 3-то място

Комисията класира офертата на регистрирания одитор Али Али Вейсел, гр. София- диплом №0717 от списъка на регистрираните одитори, членове на ИДЕС в България с обща оценка 9,27 точки на първо място.

 

На основание гореизложеното,

 

Комисията счита, че направената оферта отговаря на изискванията и предлага кандидатурата на регистрираният одитор Али Али Вейсел, гр. София- диплом №0717 от списъка на регистрираните одитори, членове на ИДЕС в България за одитор на „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ-РМ“ ЕООД, , гр. София за 2015 г. при условията предложени в офертата - обща цена за одита 1150 лв., работни часове за  проверка и заверка на ГФО  - 160 часа и работни часове за текущи консултации – 45 часа.

 
 
отпечатай тази страница
 
Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg