Обяви и търгове
 
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2015 г. на "ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМ" ЕАД

Дата на обявяване: 08.07.2015

П Р О Т О К О Л

Днес 19.06.2015 г., Комисията за оценка на получените оферти от регистрирани одитори (дипломирани експерт - счетоводители и специализирани одиторски предприятия) за сключване на договори за одитиране на годишните финансови отчети за 2015 г., определена със Заповед № РД 16-64/30.01.2015 г., проведе заседание при следния дневен ред:

Оценка на получените оферти от регистрирани одитори за сключване на договор за одитиране на годишния финансов отчет за 2015 г. на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД, гр. София.

 

На заседанието присъстваха: Николай Коцев и Николай Методиев. Отсъства Силвия Таскова поради отпуск.

С писмо № 26-00-44/17.06.2015 г. изпълнителният директор на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД, гр. София, г-н Слави Павлов е представил в Министерство на икономиката материали по набиране на оферти от регистрирани   одитори  за  сключване  на договор за одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 година.

Представените материали са изготвени съгласно действащата Процедура за избор на регистрирани одитори.

Комисията разгледа представените материали и установи, че съгласно Приложение № 3 към чл. 7, ал. 3, т. 3 от Вътрешните правила за организация на дейността в дирикция „ИОУДУ“, утвърдени със Заповед  РД-16-130/25.02.2015 г. от министъра на икономиката, към преписката са приложени:  копие от публикувана обява във вестник „Монитор” от 01.06.2015 г., 3 (три) броя оферти от регистрирани одитори постъпили в указания в обявата срок в затворени и запечатани пликове и  декларация от изпълнителния директор, че постъпилите оферти не са отваряни.

След  направените  разисквания,  Комисията  реши  да  приеме  и разгледа получените оферти, както следва:

1. Регистриран одитор Али Али Вейсел, гр. София – диплом № 0717 от списъка на регистрираните одитори, членове на ИДЕС в България.

Офертата съдържа:

- Обща цена на одита –  2 860 лв.;

- Брой на работни часове за проверка и заверка – 450 часа;

- Брой на работни часове за текущи консултации – 52 часа.

2. „ Еквивалент – 88” ЕООД, представлявано от регистрирания одитор Соня Николова Илийска, гр. Пловдив - диплом № 0536 от списъка на регистрираните одитори, членове на ИДЕС в България.

Офертата съдържа:

- Обща цена на одита –  3 000 лв., без ДДС;

- Брой на работни часове за проверка и заверка – 500 часа;

- Брой на работни часове за текущи консултации – 180 часа.

3. “Спотлайт Одитинг“ ЕООД, представлявано от регистриран одитор Димчо Иванов Димитров, гр. Варна - диплом № 0621 от списъка на регистрираните одитори, членове на ИДЕС в България.

Офертата съдържа:

- Обща цена на одита –  3 000 лв., без ДДС;

- Брой на работни часове за проверка и заверка – 300 часа;

- Брой на работни часове за текущи консултации – 170 часа.

Комисията направи оценка и присъди точки по всеки показател на представените оферти, съгласно критериите по Приложение № 3 към чл.7, ал. 3, т. 3 от Вътрешните правила  за дейността на дирекция „ИОУДУ”, както следва:

1. По офертата на регистрирания одитор Али Али Вейсел, гр. София:

-      Обща цена за одита – 7.00 т.

-      Брой работни часове за проверка и заверка  -  1.80 т.

-      Брой работни часове за текущи консултации – 0.29 т.

-      Обща оценка на офертата – 9,09 т. – 2-ро място

2. По офертата на регистрирания одитор Соня Николова Илийска, гр. Пловдив:

-      Обща цена за одита – 6,67 т.

-      Брой работни часове за проверка и заверка  -  2.00 т.

-      Брой работни часове за текущи консултации –  1.00 т.

-      Обща оценка на офертата – 9.67 т. – 1-во място

3. По офертата на регистрирания одитор Димчо Иванов Димитров, гр. Варна:

-      Обща цена за одита – 6.67 т.

-      Брой работни часове за проверка и заверка  -  1.20 т.

-      Брой работни часове за текущи консултации – 0,94 т.

-      Обща оценка на офертата – 8.81 т. 3-то място

След направените разисквания Комисията класира офертата на регистрирания одитор Соня Николова Илийска, гр. Пловдив - диплом № 0536 с обща оценка 9,67 точки на първо място.

На основание гореизложеното,

Комисията счита, че направената оферта отговаря на изискванията     и предлага  кандидатурата  на  регистрирания одитор Соня Николова Илийска, гр. Пловдив, притежаваща диплом № 0536 за одитор на „Ел Би Булгарикум”  ЕАД, гр. София за 2015 г. при условията предложени в офертата - обща цена за одита 3 000 лв., без ДДС, работни часове за  проверка и заверка на ГФО  - 500 часа и работни часове за текущи консултации – 180 часа.

 
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg