Обяви и търгове
 
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2015 г. на "ГОРУБСО-РУДОЗЕМ" ЕАД (л)

Дата на обявяване: 21.12.2015

П Р О Т О К О Л

Днес 11.12.2015 г., Комисията назначена със Заповед №РД-16-64/30.01.2015 година, за оценка и класиране на получените оферти от регистритани одитори (дипломирани експерт-счетоводители и специализирани одиторски предприатия), за сключване на договори за одитиране на годишните финансови отчети за 2015 г., проведе заседание при следния дневен ред:

Оценка на получените оферти от регистрирани одитори,  за сключване на договор за одитиране на годишния финансов отчет за 2015 г. на „ГОРУБСО-РУДОЗЕМ“ ЕАД В ЛИКВИДАЦИЯ, гр. Рудозем

На заседанието присъстваха: Николай Коцев, Николай Методиев и Силвия Таскова.

1. „ГОРУБСО-РУДОЗЕМ“ ЕАД В ЛИКВИДАЦИЯ, гр. Рудозем

С писмо № 26-Г-40/10.12.2015 г., Ликвидаторът на  „ГОРУБСО-РУДОЗЕМ“ ЕАД В ЛИКВИДАЦИЯ, гр. Рудозем, г-н Юри Пашев,  е представил в Министерство на икономиката,  материали   по   набиране   на    оферти    от  регистрирани   одитори,  за  сключване  на договор за одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 година.

Представените материали са изготвени, съгласно действащата  Процедура за избор на регистрирани одитори.

Комисията разгледа представените материали и установи, че съгласно Приложение № 3 към чл. 7, ал. 3, т. 3 от Вътрешните правила за организация на дейността в дирекция „ИОУДУ“, утвърдени със Заповед № РД-16-130/25.02.2015 г. на министъра на икономиката, към преписката са приложени:  копие от обявата във вестник “Земя”  от 18.11.2015 г., 3 (три) оферти от регистрирани одитори, постъпили в указания в обявата срок, в затворени и запечатани пликове и  декларация от Ликвидатора, че постъпилите оферти не са отваряни.

След  направените  разисквания,  Комисията  реши  да  приеме, отвори  и разгледа получените оферти, както следва:

1. Специализирано одиторско предприятие „РСМ България“ ООД, с регистрационен №130 от списъка на регистрираните одитори, членове на „ИДЕС“ в България.

Офертата съдържа:

- Обща цена на одита –  2000 лв.;

- Брой на работни часове за проверка и заверка – 50 часа;

- Брой на работни часове за текущи консултации – 20 часа.

2. САРС, Стойне Николов.

Офертата съдържа:

- Обща цена на одита –  3000 лв., без ДДС;

- Брой на работни часове за проверка и заверка – 40 часа;

- Брой на работни часове за текущи консултации – 20 часа.

3. Александър Александров – Smart Chois.

Офертата съдържа:

- Обща цена на одита –  3400 лв., без ДДС;

- Брой на работни часове за проверка и заверка – не са показани;

- Брой на работни часове за текущи консултации – не са показани.

Комисията, констатира, че Стойне Николов и Александър Александров не фигурират в списъка на регистрираните одитори, членове на „ИДЕС“ в България за 2015 г., както и, че  САРС ЕООД и Smart Chois не фигурират в списъка на Специализираните одиторски предприятия, членове на „ИДЕС“ в България за 2015 година. На това основание и Комисията реши да не допусне до оценка и класиране на офертите.

На основание гореизложеното,

Комисията счита, че  оферта на Специализирано одиторско предприятие „РСМ България“ ООД регистрационен №130 от списъка на регистрираните одитори, членове на „ИДЕС“ в България,  отговаря на изискванията и предлага кандидатурата му за  одитор на „ГОРУБСО-РУДОЗЕМ“ ЕАД В ЛИКВИДАЦИЯ, гр. Рудозем за 2015 г.,  при условията предложени в офертата - обща цена за одита 2 000 лв., работни часове за  проверка и заверка на ГФО-50 часа и работни часове за текущи консултации – 20 часа.

 

 
 
отпечатай тази страница
 
Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg