Обяви и търгове
 
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2015 г. на "Институт по маркетинг" ЕАД

Дата на обявяване: 10.12.2015

П Р О Т О К О Л

Днес 30.11.2015 г., Комисията назначена със Заповед №РД-16-64/30.01.2015 година, за оценка и класиране на получените оферти от регистритани одитори (дипломирани експерт-счетоводители и специализирани одиторски предприатия), за сключване на договори за одитиране на годишните финансови отчети за 2015 г., проведе заседание при следния дневен ред:

Оценка на получените оферти от регистрирани одитори,  за сключване на договор за одитиране на годишния финансов отчет за 2015 г. на „Институт по маркетинг“ ЕАД, гр. София

На заседанието присъстваха: Николай Коцев, Николай Методиев и Силвия Таскова.

1. „Институт по маркетинг“ ЕАД, гр. София

С писмо № 26-И-79/27.11.2015 г., Изпълнителният директор на  „Институт по маркетинг“ ЕАД, гр. София, г-н Станислав Благоев е представил в Министерство на икономиката,  материали   по   набиране   на    оферти    от  регистрирани   одитори,  за  сключване  на договор за одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 година.

Представените материали са изготвени, съгласно действащата  Процедура за избор на регистрирани одитори.

Комисията разгледа представените материали и установи, че съгласно Приложение № 3 към чл. 7, ал. 3, т. 3 от Вътрешните правила за организация на дейността в дирекция „ИОУДУ“, утвърдени със Заповед № РД-16-130/25.02.2015 г. на министъра на икономиката, към преписката са приложени:  копие от обявата във вестник “Телеграф”  от 13.11.2015 г., 2 две оферти от регистрирани одитори, постъпили в указания в обявата срок, в затворени и запечатани пликове и  декларация от Изпълнителния директор, че постъпилите оферти не са отваряни.

След  направените  разисквания,  Комисията  реши  да  приеме  и разгледа получените оферти, както следва:

1.Регистриран одитор Али Али Вейсел, гр. София- диплом №0717 от списъка на регистрираните одитори, членове на ИДЕС в България.

Офертата съдържа:

-      Обща оценка на одита – 950,00 лв;

-      Броя на работни часове за проверка и заверка- 102 часа;

-      Брой на работни часове за текущи консултации- 35  часа.

2.Регистриран одитор Маргарита Стоянова Гавелска, гр. Дупница, диплом №351 от списъка на регистрираните одитори, членове на ИДЕС в България.

Офертата съдържа:

-      Обща цена на одита- 2100 лв.;

-      Брой на работни часове за проверка и заверка- 50 часа;

-      Брой на работни часове за текущи консултации- 20 часа

Комисията направи оценка и присъди точки по всеки показател на представените оферти, съгласно критериите по Приложение №3 към чл.7, ал. 3, т. 3 от Вътрешните правила  за дейността на дирекция „ИОУДУ”, както следва:

1.По офертата на Регистриран одитор Али Али Вейсел, гр. София- диплом №0717, от списъка на регистрираните одитори, членове на ИДЕС в България.

-    Обща цена за одита – 7.00 т.

-      Брой работни часове за проверка и заверка  - 2,00 т.

-      Брой работни часове за текущи консултации – 1,00 т.

-      Обща оценка на офертата – 10.00 т. – 1-во място

2. По офертата на регистрирания одитор Маргарита Стоянова Гавелска, гр. Дупница, диплом №351 от списъка на регистрираните одитори, членове на ИДЕС в България.

-      Обща цена за одита – 3.16 т.

-      Брой работни часове за проверка и заверка  -  0,98 т.

-      Брой работни часове за текущи консултации – 0,57 т.

-      Обща оценка на офертата – 4.71 т. – 2-ро място

Комисията класира офертата на регистрирания одитор Али Али Вейсел, гр. София – диплом № 0717 с обща оценка 10.00 точки на първо място.

На основание гореизложеното,

Комисията счита, че направената оферта отговаря на    изискванията     и предлага кандидатурата на регистрираният одитор Али Али Вейсел, гр. София – диплом № 0717  за одитор на „Институт по маркетинг” ЕАД, гр. София за 2015 г. при условията предложени в офертата - обща цена за одита 950,00 лв., работни часове за  проверка и заверка на ГФО  - 102 часа и работни часове за текущи консултации – 35 часа.

 
 
отпечатай тази страница
 
Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg