Обяви и търгове
 
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2015 г. на "КИНТЕКС" ЕАД

Дата на обявяване: 08.07.2015

П Р О Т О К О Л

Днес 01.07.2015 г., Комисията назначена със Заповед №РД-16-64/30.01.2015 година, за оценка и класиране на получените оферти от регистритани одитори (дипломирани експерт-счетоводители и специализирани одиторски предприатия), за сключване на договори за одитиране на годишните финансови отчети за 2015 г., проведе заседание при следния дневен ред:

Оценка на получените оферти от регистрирани одитори, за сключване на договор за одитиране на годишния финансов отчет за 2015 г. на "Кинтекс" ЕАД, гр. София

На заседанието присъстваха: Николай Коцев, Николай Методиев и Силвия Таскова.

С писмо № 26-00-44/29.06.2015 г., Изпълнителният директор на "Кинтекс" ЕАД, гр. София, г-н Иван Досков е представил в Министерство на икономиката, материали по набиране на оферти от регистрирани одитори, за сключване на договор за одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 година.

Представените материали са изготвени, съгласно действащата Процедура за избор на регистрирани одитори.

Комисията разгледа представените материали и установи, че съгласно Приложение № 3 към чл. 7, ал. 3, т. 3 от Вътрешните правила за организация на дейността в дирекция "ИОУДУ", утвърдени със Заповед № РД-16-130/25.02.2015 г. на министъра на икономиката, към преписката са приложени: копие от обявата във вестниците "24 часа" и "Труд" от 08.06.2015 г., 3 (три) броя оферти от регистрирани одитори, постъпили в указания в обявата срок, в затворени и запечатани пликове и декларация от Изпълнителния директор, че постъпилите оферти не са отваряни.

След направените разисквания, Комисията реши да приеме и разгледа получените оферти, както следва:

1. Регистриран одитор доц. Д-р Али Али Вейсел, гр.София, диплом № 0717 от списъка на регистрираните одитори, членове на "ИДЕС" в България.

Офертата съдържа:

- Обща цена на одита – 2 860 лв.;

- Брой на работни часове за проверка и заверка – 455 часа;

- Брой на работни часове за текущи консултации – 105 часа.

2. Регистриран одитор Мария Генова Даскалова, гр. София – диплом № 0387 от списъка на регистрираните одитори, членове на "ИДЕС" в България.

Офертата съдържа:

- Обща цена на одита –3 110 лв., без ДДС;

- Брой на работни часове за проверка и заверка – 460 часа;

- Брой на работни часове за текущи консултации – 120 часа.

3. Предприятие на регистрираните одитори "АБВП-ОДИТ СТАНДАРТ" ООД, представлявано от Севдалина Велкова Паскалева, гр. София, диплом №0605 от списъка на "ИДЕС" в България.

Офертата съдържа:

- Обща цена на одита –3 300 лв., без ДДС;

- Брой на работни часове за проверка и заверка – 500 часа;

- Брой на работни часове за текущи консултации – 120 часа.

Комисията направи оценка и присъди точки по всеки показател на представените оферти, съгласно критериите по Приложение №3 към чл.7, ал. 3, т. 3 от Вътрешните правила за дейността на дирекция "ИОУДУ", както следва:

1.По офертата на регистрирания одитор доц.д-р Али Али Вейсел, гр. София – диплома №0717:

-  Обща цена за одита –7,0 т.

-  Брой работни часове за проверка и заверка - 1,82 т.

-  Брой работни часове за текущи консултации –0,87 т.

-  Обща оценка на офертата – 9,69 т. – 1-во място

2. По офертата на регистрирания одитор Мария Генова Даскалова, гр.София – диплома №0387:

-  Обща цена за одита – 6,43 т.

-  Брой работни часове за проверка и заверка - 1,84 т.

-  Брой работни часове за текущи консултации – 1,00 т.

-  Обща оценка на офертата – 9,27 т. – 2-ро място

3. По офертата на специализирано предприятие на регистрираните одитори "АБВП-ОДИТ СТАНДАРТ" ООД, представлявано от Севдалина Велкова Паскалева, гр.София – диплома №0605:

-  Обща цена за одита – 6,06 т.

-  Брой работни часове за проверка и заверка - 2,00 т.

-  Брой работни часове за текущи консултации – 1,00 т.

-  Обща оценка на офертата – 9,06 т. – 3-то място

Комисията класира офертата на регистрирания одитор доц. д-р Али Али Вейсел, гр. София – диплом № 0717 с обща оценка 9,69 точки на първо място.

На основание гореизложеното,

Комисията счита, че направената оферта отговаря на изискванията  и предлага кандидатурата на регистрираният одитор доц.д-р Али Али Вейсел, гр. София, диплома № 0717 за одитор на "Кинтекс" ЕАД, гр. София за 2015 г., при условията предложени в офертата - обща цена за одита 2860 лв., работни часове за проверка и заверка на ГФО - 455 часа и работни часове за текущи консултации –105 часа.

 
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg