Обяви и търгове
 
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2015 г. на "КОНСОЛИД КОМЕРС" ЕАД

Дата на обявяване: 22.10.2015

П Р О Т О К О Л

Днес, 13.10.2015 г., Комисията назначена със Заповед №РД-16-64/30.01.2015 година, за оценка и класиране на получените оферти от регистритани одитори (дипломирани експерт-счетоводители и специализирани одиторски предприатия), за сключване на договори за одитиране на годишните финансови отчети за 2015 г., проведе заседание при следния дневен ред:

Оценка на получените оферти от регистрирани одитори,  за сключване на договор за одитиране на годишния финансов отчет за 2015 г. на „Консолид Комерс“ ЕАД, гр. София

На заседанието присъстваха: Николай Коцев, Николай Методиев и Силвия Таскова.

1. „Консолид Комерс“ ЕАД, гр. София

С писма № №26-К-137/07.10.2015 г. и 26-К-140/09.10.2015 г. , Изпълнителният директор на  „Консолид Комерс“ ЕАД, гр. София, г-н Владимир Симеонов,  е представил в Министерство на икономиката,  материали   по   набиране   на    оферти    от  регистрирани   одитори,  за  сключване  на договор за одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 година.

Представените материали са изготвени, съгласно действащата  Процедура за избор на регистрирани одитори.

Комисията разгледа представените материали и установи, че съгласно Приложение № 3 към чл. 7, ал. 3, т. 3 от Вътрешните правила за организация на дейността в дирекция „ИОУДУ“, утвърдени със Заповед № РД-16-130/25.02.2015 г. на министъра на икономиката, към преписката са приложени:  копие от обявата във вестник “Новинар”  от 29.09.2015 г., 2 (две) оферти от регистрирани одитори, постъпили в указания в обявата срок, в затворени и запечатани пликове и  декларация от Изпълнителния директор, че постъпилите оферти не са отваряни.

 

След  направените  разисквания,  Комисията  реши  да  приеме  и разгледа получените оферти, както следва:

1. Регистриран одитор доц. Д-р Али Али Вейсел,  гр.София, диплом № 0717 от списъка на регистрираните одитори, членове на „ИДЕС“ в България.

Офертата съдържа:

- Обща цена на одита –  1950 лв./хиляда деветстотин и петдесет лева/;

- Брой на работни часове за проверка и заверка –270 часа;

- Брой на работни часове за текущи консултации – 50 часа.

2. Регистриран одитор Юлияна Иванова Попова,  гр.Пловдив, диплом № 0773 от списъка на регистрираните одитори, членове на „ИДЕС“ в България.

Офертата съдържа:

- Обща цена на одита –  2390 лв./две хиляди триста и деветдесет лева/;

- Брой на работни часове за проверка и заверка –250 часа;

- Брой на работни часове за текущи консултации – 64 часа.

Комисията направи оценка и присъди точки по всеки показател на представените оферти, съгласно критериите по Приложение №3 към чл.7, ал. 3, т. 3 от Вътрешните правила  за дейността на дирекция „ИОУДУ”, както следва:

1.По офертата на регистрирания одитор доц. Д-р Али Али Вейсел, гр.София, диплом № 0717 от списъка на регистрираните одитори, членове на „ИДЕС“ в България.

- Обща цена за одита –7,0 т.

- Брой работни часове за проверка и заверка  - 2.00 т.

- Брой работни часове за текущи консултации –0,78 т.

- Обща оценка на офертата – 9,78 т. – 1-во място

2. По офертата на регистрирания одитор Юлияна Иванова Попова, гр. Пловдив – диплома  № 0773:

- Обща цена за одита – 5,71 т.

- Брой работни часове за проверка и заверка  -  1,85 т.

- Брой работни часове за текущи консултации – 1 т.

- Обща оценка на офертата – 8.56 т. – 2-ро място

Комисията класира на първо място офертата на регистрирания одитор доц.д-р Али Али Вейсел, гр. София – диплом № 0717.

На основание гореизложеното,

Комисията счита, че направената оферта отговаря на  изискванията     и предлага кандидатурата на регистрираният одитор доц.д-р Али Али Вейсел, гр. София, диплома  № 0717  за одитор на „Консолид Комерс“ ЕАД, гр. София за 2015 г.,  при условията предложени в офертата - обща цена за одита 1950 лв., работни часове за  проверка и заверка на ГФО  - 270 часа и работни часове за текущи консултации – 50 часа.

 
 
отпечатай тази страница
 
Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката YouTube Министерство на икономиката